www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Prevencia a lie?ba sekundárneho hyperparatyreoidizmu u nedialyzovaných pacientov s 3-5 stup?om chronickej obli?kovej choroby.
CKD a KV komplikácie

Deficit vitamínu D a deficit aktivácie receptora pre D vitamín VDR (VDR = vitamín D receptor) nepriaznivo pôsobia na kardiovaskulárne zdravie u v?eobecného obyvate?stva a ?udí s ve?kým rizikom kardiovaskulárnej choroby, ako aj u pacientov s CKD so sekundárnym hyperparatyreoidizmom (CKD = chronic kidney disease).?alej, epidemiologické a observa?né dáta poukazujú na to, ?e existuje vz?ah medzi progresiou CKD a kardiovaskulárnou morbiditou a mortalitou. Prí?ina smrti pacientov so stredne záva?ným stup?om CKD je ?asto asociovaná s kardiovaskulárnymi príhodami. Modulácia hladín vitamínu D zasahuje do minerálovej homeostázy, hypertenzie a vaskulárnych chorôb.. Pou?itie VDR aktivátorov v lie?be zna?ne zni?uje aj riziko úmrtnosti u CKD. Kardiovaskulárny a renálny systém takto demon?truje ich vzájomný vz?ah, najmä v súvislosti s vitamínom D a VDR.

K?ú?ové slová: vitamín D, receptor VDR, CKD.

Autori:

Cozzolino M, Olivi L, Voli E, Ciceri P, Brancaccio D.U.O. Nefrologia e Dialisi, Ospedale San Paolo, Milano - Italy, 2009.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd