Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia

Prehodnotenie Európskych odporú?aní mana?mentu hypertenzie: Dokument Pracovnej skupiny Európskej hypertenziologickej spolo?nosti
Publikované: Pondelok, 30.05. 2011 - 21:37:07
Vec: Lie?ebné stratégie


V priebehu dvoch rokov od publikovania (v roku 2007) Odporú?aní o mana?mente artrériovej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spolo?nosti (ESH) a Európskej kardiologickej spolo?nosti (ESC), výskum a vývoj v oblasti hypertenzie aktívne napredoval. Publikované boli výsledky nových dôle?itých klinických ?túdií (vrátane nieko?kých ve?kých randomizovaných ?túdií s antihypertenzívnou lie?bou).


Niektoré z týchto ?túdií posilnili dôkazy, na ktorých boli zalo?ené odporú?ania z roku 2007. Av?ak ?al?ie klinické ?túdie roz?írili informácie, pôvodne dostupné v roku 2007, modifikovali niektoré predchádzajúce koncepcie, a je pravdepodobné, ?e budú potrebné odporú?ania, na základe nových údajoch, zalo?ených na medicíne dôkazov. Úlohou tohto dokumentu ESH je zamera? sa na skupinu ?túdií o hypertenzii, publikovaných v posledných dvoch rokoch s cie?om ur?i? ich príspevok k roz?íreniu na?ich vedomostí o hypertenzii. Navy?e bolo by u?ito?né ur?ité kritické usporiadanie (aktualizácia) sú?asných odporú?aní ESH/ESC, aj iných odporú?aní, ktoré by predchádzalo tretej budúcej verzii európskych odporú?aní.


Tento článok si môžete prečítať na webe Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia
http://www.nefrologia.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.nefrologia.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=655