www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Preeklampsia a budúce kardiovaskulárne riziko
Hypertenzia v gravidite

Bolo zistené, ?e 10 % tehotností na celom svete je ovplyvnených hypertenziou. Pribli?ne polovica v?etkých hypertenzných ochorení v gravidite je dôsledkom preeklampsie, pre graviditu ?pecifického ochorenia, ktoré bu? náhle za?ína alebo jej zhor?eniu predchádza proteinúria.Ukazuje sa, ?e ?eny s anamnézou preeklampsie, majú narastajúce riziko budúcej kardiovaskulárnej choroby CVD (CVD = cardiovascular disease), ale mechanizmy tohto rastúceho rizika sú nejasné. Jedným mo?ným vysvetlením je, ?e riziká, najmä metabolické faktory, ako obezita, inzulínová rezistencia, lipidové abnormality, ktoré mô?u vies? ku preeklampsii a ku CVD, sa vyskytujú v rôznych ?asových etapách ?ivota ?eny. Sú?asné ?túdie ukazujú, ?e podobne ako u CVD, nieko?ko mediátorov dysfunkcie endotelových buniek je v preeklampsii up-regulovaných . Oxida?ný stres, derivovaný vo?nými radikálmi, rôzne markery zápalu, vrátane neutrofilovej odpovede, C- reaktívny proteín a lekocytová adhézia, mô?u prispieva? ku endotelovej dysfunkcii u preeklampsie a u koronárnej atherosklerózy. Alternatívne, preeklampsia samotná mô?e indukova? metabolické a cievne zmeny, ktoré mô?u zvý?i? celkové budúce riziko pre CKD u postihnutých ?ien. Preto v sú?astnej dobe ostáva nejasné, ?i preeklampsia je formálnym rizikovým faktorom pre CVD, alebo identifikuje ?eny s narastajúcim rizikom CVD v neskor?om ?ivote. ?eny s históriou preeklampsie by mali zvá?i? nárast rizík hypertenzie a iných kardiovaskulárnych následkov neskôr v ?ivote a modifikova? rizikové faktory.

K?ú?ové slová: preeklampsia, hypertenzia, endotelová dysfunkcia.
Autori:

Craici I, Wagner S, Garovic VD. Division of Nephrology and Hypertension, Department of Medicine, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota 55905, USA. August 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.23 sekúnd