www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
December 7, 2023 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Prediktory chronickej choroby obli?iek u hypertenzných pacientov
Hypertenzia a obli?ky

V sú?asnej dobe európske smernice pre mana?ment artériovej hypertenzie AH (AH = arterial hypertension) kladú dôraz na význam po?kodenia obli?kových funkcií z h?adiska dlhodobej prognózy u pacientov s artériovou hypertenziou.Chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) je definovaná ako glomerulová filtrácia GFR (GFR = glomerular filtration rate) pod 60 ml/min/1.73 m2 a je asociovaná s rastúcim rizikom kardiovaskulárnych udalostí. Cie?om tejto ?túdie bolo vyhodnoti? prediktory pre CKD u pacientov s AH.

MATERIÁL A METÓDY: ?túdia bola realizovaná u 748 hospitalizovaných pacientov diagnostikovaných a lie?ených pre AH. Stanovili sme GFR za pou?itia skrátenej rovnice v publikácii Modifikácie diéty pri obli?kovej chorobe MDRD (MDRD = Modification of Diet in Renal Disease) a bola hodnotená tie? zmena medzi klinickými a laboratórnymi parametrami s GFR pod 60 ml/min/1.73 m2 (analýza zmeny a logistickej regresívnej analýzy). VÝSLEDKY: Stanovením GFR za pou?itia rovnice MDRD, CKD (GFR pod 60 ml/min/1.73 m2) bolo diagnostikované u 34 pacientov (42 %). Pacienti s CKD boli star?í, mali dyslipidémiu a klinické prejavy aterosklerózy (koronárna srdcová choroba, predov?etkým infarkt myokardu a cerebrálna ateroskleróza). ?eny skôr (71 %) sp??ajú kritériá pre CKD. Nezávislé prediktory hodnôt GFR pod 60 ml/min/1.73 m2 (CKD) boli: vek > 65 rokov, ?enské pohlavie a aterogénna dyslipidémia, trend pre klinické prejavy aterosklerózy (p = 0.079).

ZÁVERY: CKD je prítomné asi u 40 % pacientov s AH. Jednoduché klinické parametre (vek > 65 rokov, ?enské pohlavie, aterogenná dyslipidémia, klinické prejavy aterosklerózy) sú prediktorom výskytu tejto vá?nej komplikácie AH, ktorá je charakterizovaná vysokým kardiovaskulárnym rizikom. ?astej?ie stanovovanie GFR v klinickej praxi umo??uje skor?iu identifikáciu týchto pacientov.

K?ú?ové slová: GFR, artériová hypertenzia, CKD, MDRD, prediktory.

Autori:

Grabysa R, Cholewa M., Department of Internal Medicine, Military Hospital, Olsztyn, Poland, Júl 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd