www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Predikcia materskej predispozície k preeklampsii
Hypertenzia v gravidite

Cie?om práce je odvodi? index predikcie, zalo?ený na pacientkinej anamnéze, laboratórnych a klinických parametroch, ktoré by identifikovali ?eny s vysokým rizikom pre vývoj preeklampsie PE (PE = preeclampsia).METÓDY: Netehotné ?eny s históriou PE (n = 101) boli porovnávané s netehotnými ?enami s históriou jednného alebo viacerých nekomplikovaných normotenzných gravidtít (n = 50) ale s porovnate?ným vekom, tehotenstvom a profilmi parity. Parametre zahr?ovali medicínske vy?etrenie (demografia, história pacienta, história jeho rodiny, a klinické a pôrodnícke nálezy), laboratórne vy?etrenia (hemostáza, koagulácia, a vitamíny), a morfologické a funk?né testy (kardiovaskulárne a obli?kové funkcie). Stup?ovitá logistická regresná analýza bola aplikovaná na trojstup?ový prediktívny index pre PE, zalo?ený na najviac rozli?ovaných parametroch.

VÝSLEDKY: Pacientky s PE a bez PE boli rozdelené s rozlí?enými parametrami (p < 0.05), s oh?adom na 1) materskú anamnézu chronickej hypertenzie, s BMI a krvný tlak; 2) s oh?adom na APTT, PT, aktivovaný faktor VIII, homocystein, vo?ný protein S a vitamín B1; a 3) s oh?adom na relatívny plazmatický volum. Na základe týchto troch sérií parametrov, bol vyvinutý trojstup?ový PE index predikcie. Pomer pravdepodobnosti kladného indexu skóre bol rovný 3.4, 7.3, resp. 8.8. A tak vzh?adom na prevalenciu PE (alebo skôr pravdepodobnos?) 5 %, pacientkina ?anca pre rozvoj PE, ke? poskytujeme kladné skóre pre trojstup?ový index predpovede, boli 15 %, 28 %, resp. 32 %.

DISKUSIA: Za sú?asnej absencie predtehotenských skríningových smerníc, autori do?li k záveru, ?e je vhodné iniciálne po?adova? anamnestické údaje, potom po?adova? vy?etrenie ?pecifickej hemostázy a koagulácie, a nakoniec urobi? meranie relatívneho plazmatického objemu, na ú?ely potvrdenia. Tento postup priná?a dostato?nú kladnú prediktívnu hodnotu.

K?ú?ové slová: preeklampsia, predikcia, hemostáza, koagulácia.

Autori: 

Department of Obsterics and Gynaecology, University of Liege, CHR Citadelle, Liege, Belgium. 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd