www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Pre?o majú dialyzovaní pacienti s AMI tak slabé výsledky?
Hemodialýza a CAPD

Akútny infarkt myokardu AMI (AMI = acute myocardial infarction) u dialyzovaných pacientov je asociovaný s vysokou 1- ro?nou a 2- ro?nou mortalitou. Napriek zavedeniu reperfúznej terapie, mortalita ostávala tá istá ako v 70- tých rokoch. Pri pokuse o osvetlenie faktorov, ktoré mô?u by? zodpovedné za slabý dlhodobý výsledok lie?by pri tejto skupine pacientov, Herzog a iní nazna?ili spoluprácu pri retrospektívnom spolo?nom ?túdiu s Národným registrom infarktov myokardu NRMI (NRMI = National Registry of Myocardial Infarction) a s Kardiovaskulárnym ?peciálnym ?tudijným centrom Renálneho dátového systému Spojených ?tátov USRDS (USRDS = US Renal Data System).Z vhodných, AMI sa týkajúcich hospitalizovaných pacientov z databázy USRDS a NRMI, sme behom obdobia 2 rokov identifikovali 3 049 pacientov, ktorí tvorili súbor ?túdie. Dialyzovaní a nedialyzovaní pacienti s AMI javili signifikantné klinické rozdiely: u 44.4 % dialyzovaných pacientov sa AMI prejavoval boles?ami na hrudníku, oproti 68.3 % nedialyzovaným pacientom. ?alej, 19.12 % pacientov podrobujúcich sa dialýze malo eleváciu ST- segmentu AMI, oproti 35.9 % nedialyzovaných pacientov. Bez prekvapenia je preto skuto?nos?, ?e 44.8 % dialyzovaných pacientov bolo diagnostikovaných ?e nemá akútny koronárny syndróm, v porovnaní s 21.2 % u nedialyzovaných pacientov. Tieto mylné diagnózy mali vá?ne následky: zástava srdca a smr? pri hospitalizácii, boli dvakrát tak ?asté u pacientov vy?adujúcich dialýzu, ne? u tých pacientov, ktorí sa nepodrobovali dialýze.

Autori uzatvárajú, ?e dialyzovaní pacienti hospitalizovaní pre AMI prejavujú pozoruhodne rôznorodé symptómy ne? nedialyzovaní pacienti, ?o by mohlo vysvetli? ich slabé vsledky. Odporú?ajú intenzívne úsilie za ú?elom v?asného a presného rozpoznania AMI u dialyzovaných pacientov.

K?ú?ové slová: infarkt myokardu, dialýza, mortalita.

Autori:
Herzog CA et al. (2007) Clinical Characteristics of Dialysis Patients With Acute Myocardial Infarction in the United States: a collaborative project of the United States Renal Data System and the National Registry of Myocardial Infarction.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.19 sekúnd