www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

PPAR a obli?ky pri metabolickom syndróme
Diabetická nefropatia

Metabolický syndróm MetS (MetS = metabolic syndrome) je definovaný radom metabolických rizikových faktorov, vrátane inzulínovej rezistencie, centrálnej obezity, dyslipidémie, hyperglykémie a hypertenzie, diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárnej choroby. Hoci jednak retrospektívne a jednak prospektívne klinické ?túdie objas?ovali, ?e MetS je asociovaný s chronickou obli?kovou chorobou, dokonca v nediabetickom prípade, bunkové a molekulárne mechanizmy ostávajú v tejto súvislosti vä??inou necharakterizované.V sú?asnej dobe pribúdajúce dôkazy nasved?ujú, ?e receptory PPARs (PPARs = peroxisome proliferator-activated receptors), teda podskupina nukleárneho receptora – ligand aktivovaný transkrip?nými faktormi - mô?u hra? dôle?itú úlohu v patogenéze MetS. V?etky 3 druhy PPAR nukleárnych receptorov - PPAR-alfa, -beta/delta a -gama - sú kritické pri regulácii inzulínovej senzitivity, pri adipogenéze, metabolizme, zápale a pri tlaku krvi. PPARs boli tie? implikované do mnohých renálnych patofyziologických pomerov, zahr?ujúcich diabetickú nefropatiu a glomerulárnu sklerózu. Ligandy pre PPARs, ako sú hypolipidemické PPAR-alfa aktivátory a antidiabetickí thiazolidinedionickí TZD (TZD = thiazolidinedione) PPAR-gama agonisti, ovplyv?ujú nielen rôzne aspekty MetS, ale tie? progresivitu renálnej choroby. Nové údaje nazna?ujú, ?e PPARs mô?u by? potenciálnymi terapeutickými cie?mi pre MetS, a pre jeho obli?kové komplikácie. Tento preh?ad je zameraný na sú?asné znalosti o úlohe PPARs pri MetS a diskutuje mo?nú terapeutickú u?ito?nos? PPAR modulátorov pri lie?be renálnych chorôb, asocivaných s MetS.

K?ú?ové slová: syndróm X; metabolický syndróm, nukleárny receptor; syndróm inzulínovej rezistencie, PPAR.

Autori:

Ruan X, Zheng F, Guan Y.,
Center for Nephrology, University College of London, London, United Kingdom.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd