www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Pou?enie pre pacientov: Transplantácia obli?iek
Pre pacientov

Je to metóda náhrady funkcie obli?iek, ke? sa obli?ky od ?ivého alebo m?tveho darcu voperuje (transplantuje) príjemcovi, pacientovi s chronickým zlyhávaním obli?iek. Obli?ka od darcu (?tep) sa spravidla umiest?uje nad lopatu bedrovej kosti a tu sa napojí na panvovú tepnu a ?ilu a mo?ovodom na mo?ový mechúr. Transplantuje sa len jedna obli?ka, preto mô?e existova? darcovstvo orgánu od ?ivého darcu. Vlastná nefunk?ná obli?ka pacienta sa ponecháva na mieste, pokia? nie je záva?ný dôvod na jej odstránení.
Úspe?ná transplantácia je najdokonalej?í spôsob náhrady funkcie obli?iek, umo??uje najlep?iu kvalitu ?ivota a je to tie? najlacnej?ia metóda náhrady funkcie obli?iek.Odkia? sa získavajú obli?ky na transplantáciu?

Obli?ky na transplantáciu sa získavajú z 3 zdrojov:

  1. od ?ivých príbuzných darcov (otec matka, brat, sestra, syn, dcéra)
  2. od ?ivých nepríbuzných darcov
  3. od m?tvych darcov, ke? smr? darcu je jednozna?ne spôsobená mozgovou smr?ou

Aké podmienky musí sp??a? ?ivý darca?

Darova? svoj orgán blízkemu ?loveku a pomôc? mu tak v jeho chorobe je nepochybne ve?mi humánny ?in. Rozhodnutiu darova? obli?ku by mal predchádza? pohovor s lekárom, psychológom, event. s ?lenom transplanta?ného týmu. Rozhodnutie by nemalo by? vymáhané. Odmietnutie nie je ni?ím iným ako vyjadrením slobodnej vôle a vä??inou len vyjadrením obáv o svoje zdravie. Darca s jednou obli?kou nemá v?ak podstatne vä??ie riziko ochorenia alebo skor?ej smrti.

Pokia? sa niekto rozhodne darova? niekomu obli?ku, musí sa bezpodmiene?ne podrobi? niektorým vy?etreniam svojho zdravotného stavu. Okrem krvnej skupiny sú testované imunologické parametre. Budúci darca musí by? v dobrej fyzickej kondícii, nesmie trpie? záva?nými chorobami a musí ma? samozrejme dve obli?ky, ktoré majú normálnu funkciu.

Aké sú podmienky na odber orgánov od m?tvych darcov?

Predov?etkým odber je mo?né uskuto?ni? len u ?udí s tzv. mozgovou smr?ou, kde obli?ky nie sú po?kodené. Naj?astej?ie to báva po ?a?kých poraneniach hlavy a po krvácaní do mozgu. Nesmie ís? v?ak o osobu, ktorá mala zhubné alebo infek?né ochorenie. Preto?e darcov je nedostatok, sú potenciálni príjemcovia obli?ky od m?tveho darcu zaradení na ?akaciu listinu ( tzv. waiting list).

Pre koho nie je transpalntácia vhodná?

Nie v?etci pacienti lie?ení dialýzou sú transplantovaní. Jednak je nedostatok vhodných darcov a jednak sa zvy?uje vek dialyzovaných pacientov, medzi ktorými je ve?a tých, pre ktorých by transplantácia nebola vhodná. Sú to pacienti predov?etkým so záva?nými formami ochorenia srdca a ciev, pe?ene, p?úc a s nádorovými ochoreniami. Tie? opakované odvrhnutie transplantovaného orgánu nezvládnute?né imunosupresívnou lie?bou mô?e by? dôvodom na vyradenie pacienta z ?akacej listiny. Niektorí pacienti v dobrom stave tie? odmietajú transplantáciu.

?o je potrebné, aby pacient bol zaradený na ?akaciu listinu?

Pred zaradením do ?akacej listiny na transplantáciu obli?ky je potrebné stanovi? krvnú skupinu a vy?etri? tzv. HLA typizáciu. Je to vy?etrenie z krvi a zis?uje sa pri ?om prítomnos? niektorých tkanivových znakov, tzv. HLA antigénov, pod?a ktorých sa vyberá vhodná obli?ka pre pacienta. ?ím viac zhodných antigénov má darca aj príjemca, tým je vä??ia nádej, ?e organizmus príjemcu transplantovanú obli?ku príjme.

Na zaradenie do ?akacej listiny to e?te nesta?í. Lekár musí tie? posúdi?, ?i pacient nebude ohrozený opera?ným výkonom, ktorý sa vykonáva v celkovej anestézii, a nedôjde k ohrozeniu zdravotného stavu po vlastnom výkone. Po transplantácii je toti? nutné u?íva? lieky, ktoré zabra?ujú odvrhnutiu ?tepu ( imunosupresíva), ale mô?u vyvola? a zhor?i? aj niektoré ochorenia. Preto je potrebné vykona? vy?etrenia na vylú?enie zhubných nádorov, zhodnoti? stav srdca a ciev, vylú?i? záva?né ochorenie pe?ene a tráviacich orgánov, vy?etri? vývodné mo?ové cesty a vykona? testy na vylú?enie vírusových ochorení. Vä??ina týchto vy?etrení sa musí opakova? nieko?kokrát po?as ?akania na vhodného darcu.

?al?ou podmienkou pre pacientov, ktorí sú na ?akacej listine je ich dosiahnute?nos? v ktorúko?vek dennú a no?nú dobu. Podmienkou na zaradenie do ?akacej listiny je samozrejme informovaný súhlas pacienta po predchádzajúcom pou?ení lekárom.Aké sú naj?astej?ie komplikácie po transplantácii obli?iek?

  1. Odhojenie – odvrhnutie ?tepu – rejekcia. Je to imunitná reakcia proti ?tepu, mô?e sa prejavi? teplotou, bolestivos?ou v opera?nej rane a zhor?ením funkcie transplantovanej obli?ky.
  2. Infekcia. Naj?astej?ie súvisí s podávaním imunosupresívnych liekov, liekov ktoré potlá?ajú prirodzenú imunitu. Mkroorganizmy mô?u by? prítomné na ktoromko?vek mieste – v mo?i, p?úcach, ko?i alebo v hor?om prípade v krvi. Mô?u sa tie? vyskytova? infekcie spôsobené mikoorganizmami, ktoré u zdravých ?udí spôsobujú záva?né ochorenia len zriedkavo.
  3. Nádory. Pri dlhodobom sledovaní pacientov po transplantácii sa zistilo, ?e výskyt zhubných ochorení je u týchto pacientov vy??í ako u ostatnej populácie. Prí?ina nie je celkom jasná. U niektorých zhubných ochorení je zrejmá súvislos? s vírusovými infekciami, inokedy sa za prí?inu pova?uje imunosupresívna lie?ba, ktorá potlá?aním obranyschopnosti organizmu potlá?a aj obranyschopnos? proti zhubným ochoreniam.
  4. Ved?aj?ie ú?inky podávaných liekov.
Cievne komplikácie. U transplatntovaných pacientov je pozorovaný vy??í výskyt cievnych, kardiovaskulárnych komplikácií, ako je ischemická choroba srdca, ischemická choroba ciev dolných kon?atín, cievnych mozgových príhod a srdcové zlyhanie. Aj tu platia niektoré zásadné preventívne opatrenia: nefaj?i?, zvý?i? telesnú aktivitu, udr?iava? optimálnu hmotnos?, stravova? sa racionálne a lie?i? metabolické odchýlky.
Autor: MUDr. Eva Kolesárová

 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Pre pacientov
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Pre pacientov:
Pou?enie pre pacientov: Hemodialýza


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4.52
Hlasov: 17

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd