www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Pou?enie pre pacientov: Hemodialýza
Pre pacientov

Hemodialýza v sú?asnosti je najroz?írenej?ia metóda nahrádzania funkcie obli?iek. Princípom je o?is?ovanie krvi od splodín látkovej premeny a odstra?ovanie nadbyto?nej vody z organizmu difúziou, menej filtráciou a adsorbciou.O?is?ovanie krvi prebieha mimo tela pacienta v dialyzátore, v ktorom je umiestnená membrána. Z druhej strany membrány protiprúdovo preteká dialyza?ný roztok. V dôsledku rozdielnej koncentrácií látok v rvi a roztoku dochádza k výmene látok pod?a tzv. koncentra?ného spádu (difúzie). Tak sa mô?u odstráni? niektoré látky, ktoré sa pri zlyhaní obli?iek hromadia v tele a pôsobia toxicky.(napr. mo?ovina, kreatinín, draslík) Tieto prestupujú do dialyza?ného roztoku, ktorý je priebe?ne nahradzovaný ?erstvým a tak sa mô?u dosta? z tela von. Tento fyzikálny proces prebieha obojsmerne, preto sa mô?u naopak do organizmu dodáva? z dialyza?ného roztoku potrebné látky, napríklad bikarbonát na úpravu kyslého vnútorného prostredia. Ú?innos? hemodialýzy závisí na ploche a vlastnostiach membrány, prietoku krvi, prietoku dialyza?ného roztoku, ve?kosti molekúl látok a dobe dialyza?nej jednorázovej lie?by – sedenia.

Vlastným technických zariadením je dialyza?ný monitor. Je to zlo?ité zariadenie, ktoré má dve hlavné sú?asti. Prvou je krvná pumpa, ktorá zais?uje obeh krvi mimotelovým obehom z cievneho prístupu pacienta do dialyzátora a spä?. Druhou je modul pre prípravu dialyzátu, kde sa mie?a, ohrieva a bilancuje dialyza?ný roztok. Celý systém je na mnohých miestach automaticky monitorovaný, aby bola lie?ba bezpe?ná. Systém signalizuje zvukovým a svetelným alarmom mo?ný problém a prípadne zastaví krvnú pumpu. Aby sa zabránilo zrá?aniu krvi pri kontakte s umelým materiálom mimotelového obehu pridávajú sa do krvi protizrá?anlivé lieky, naj?astej?ie heparín. Dialyza?ný roztok sa mie?a s dvojzlo?kového koncentrátu a ?peciálne upravenej vody, ktorej kvalita je prísne kontrolovaná.

?o je hemodiafiltrácia?

Hemofiltrácia je metóda zalo?ená na odstra?ovaní splodín látkovej premeny na podklade filtrácie. Podobný proces prebieha v obli?kách, kde sa splodiny odstra?ujú spolo?ne s tekutinou, v ktorej sú rozpustené.

Do hemofiltra, ktorý má membránu s vysokou priepustnos?ou priteká len krv a tak tu nedochádza k ?iadnej difúzii ale len filtrácii. Objem odstránenej tekutiny je spätne nahrádzaný ?peciálnym sterilným roztokom. Výhodou je odstra?ovanie látok s vy??ou molekulovou hmotnos?ou a lep?ia tolerancia u obehovo menej stabilných pacientov. Nevýhodou je finan?ná náro?nos? a vy??ia strata ?ivín, preto je táto metóda pou?ívaná u men?ieho po?tu pacientov. Kombináciou oboch fyzikálnych princípov - difúzie a filtrácie – krvi je podkladom metódy nazývanej hemodiafiltrácia.

Ako sa pacient pripraví na hemodialýzu?

Predpokladom dialyza?nej lie?by je vytvorenie tepno-?ilovej spojky (arteriovenózna fistula, spojka, skrat, shunt=?ant). Táto spojka sa vytvorí chirurgicky s dostato?ným predstihom pred zahájením dialyza?nej lie?by. Optimálne je to 3 mesiace pred plánovaným zahájením dialyza?nej lie?by. Na tento výkon pacienta odosiela jeho o?etrujúci nefrológ, ktorý pacienta dlhodobo sleduje pre chronické obli?kové ochorenie. Operácia sa prevádza zvä??a ambulantne v miestnom znecitlivení, naj?astej?ie na predlaktí nedominantnej hornej kon?atiny. Princípom tejto operácie je spojenie tepny so ?ilou, do ktorej sa dostáva tepenná krv, ?o spôsobí, ?e v ?ile je vysoký krvný prietok, ?ila sa postupne roz?iruje, aby sa z jedného vpichu pri dialýze priebe?ne krv brala a do druhého priebe?ne vracala. Alternatívne je mo?né pou?i? aj jednoihlový prístup, av?ak hemodialýza býva menej ú?inná a dávka heparínu musí by? vä??ia.

Ka?dá ihla behom dialýzy je fixovaná ku kon?atine náplas?ou na dvoch miestach, po skon?ení dialýzy sa náplas? odstráni a miesto vpichu o?etrí sterilným tampónom a prelepí.

Niektorí pacienti majú problém s vytvorením a udr?aním fistuly, preto cievny chirurg vytvorí skrat pomocou cievnej protézy, ktoré sa v?ívajú do podko?ia medzi ?ilu a tepnu v podobe mostíka. Výhodou je mo?nos? ?astej?ej punkcie. Alternatívnou metódou je pou?itie vlastnej ?ily ktorá sa pou?ije na na?itie môstika.

Pokia? pacient o svojom ochorení nevie a prejavia sa u neho príznaky obli?kového zlyhávania, s hemodialýzou sa musí za?a? ihne?, pri?om lekár musí pacientovi zavies? tzv. dialyza?ný katéter do niektorej ve?kej ?ily. Po?ívajú sa kanyly zvä??a s dvomi kanálikmi. Kanyly sa zavádzajú v miestnom znecitlivení ambulantne a mo?no ich pou?i? okam?ite. Existujú aj katétre nazývané permanentné, ktoré sa mô?u za ur?itých okolností pou?íva? nieko?ko mesiacov. Najzáva?nej?ou komplikáciou býva v?ak infekcia, preto sa takýto katéter zavádza len vtedy, ak nie je iná mo?nos? cievneho prístupu.

?o treba vedie? o udr?aní optimálnej funkcie fistuly?

 1. Fistula sa nesmie za?krcova?, nedá sa na nej mera? krvný tlak, nosi? hodinky, tesné rukávy, nemá sa z nej odobera? krv ani do nej aplikova? injekcie alebo infúzie
 2. Na kon?atine s fistulou by pacient nemal spa?, mal by ju chráni? pre úrazom
 3. Miesta vpichu je vhodné meni?
 4. Dodr?iava? zásady osobnej hygieny, samozrejmos?ou je umytie ruky pred hemodialýzou
 5. Personálu treba hlási? alergické prejavy, prejavy zápalu


Ako vlastná hemodialýza prebieha?

Skôr ako pacient príde na hemodialýzu personál pripraví pod?a individuálneho rozpisu prístroj s príslu?nými roztokmi, dialyzátor, sety a ihly. Po príchode do dialyza?ného strediska má pacient zmeraný krvný tlak a hmotnos?. To umo?ní zisti?, ko?ko tekutín je nutné behom dialýzy odstráni?. Behom lie?by pacient sedí v ?peciálnom kresle alebo le?í na lô?ku, ktoré umo??uje polohovanie. Nasleduje napichovanie ihiel, prípadne príprava katétra pre napojenie na systém dialyza?ných setov a aplikácia heparínu k zabráneniu zrá?ania krvi v systéme. Tzv. arteriálna ihla sa napojí na arteriálny koniec setu a spustí sa krvná pumpa. Ke? sa cely systém vrátane dialyzátoru zafarbí krvou, pripojí sa ?ilová ?as? setu na kanylu ihly. Po nastavení v?etkých parametrov za?ína sa lie?ba hemodialýzou. Po?as doby, ktorú musí pacient strávi? na hemodialýze, mô?e pacient spa?, ?íta?, ?tudova?, díva? sa na televíziu , medzi sebou sa rozpráva?. V?etky dôle?ité funkcie a parametre hemodialýzy sú zabezpe?ené systémom alarmových hlásení, pacienti sa nemusia bá? zaspa?.

D??ka a frekvencia dialýzy, dávka heparínu, druh dialyza?ných roztokov, druh dialyzátora a mno?stvo odstránenej tekutiny sa ur?uje individuálne pre ka?dého pacienta. Obvykle sa dialýza vykonáva trikrát tý?denne po 5 hodín, ?o lekár mô?e zmeni? v závislosti od stavu pacienta. Setov a dialyzátor prepláchnutý sterilným fyziologickým roztokom, aby návrat krvi bol ?o najúplnej?í. Po ukon?ení dialýzy má pacient opä? zmeraný krvný tlak a telesnú hmotnos?.

Pre pacientov, ktorí chcú cestova?, existuje mo?nos? prázdninovej alebo rekrea?nej dialýzy. Sie? dialyza?ných stredísk je v sú?asnej dobe dostato?ná a pacient mô?e by? dialyzovaný po?as cesty aj v inom dialyza?nom stredisku,. Pacient musí by? vybavený podrobnou lekárskou správou zo svojho centra.

Aká má by? ?ivotospráva pri lie?be hemodialýzou?

Vzh?adom na to, ?e hemodialýza prebieha naj?astej?ie 3x tý?denne, ?i?e nie kontinuálne, je správna diéta a obmedzenie príjmu tekutín pre pacienta ?ivotne dôle?itá.

Hmotnostný prírastok medzi dialýzami je spôsobený tým, ?e organizmus nie je schopný vylú?i? vodu a so?. Je teda vhodné aby prírastky medzi dialýzami boli ?o najmen?ie. Denný príjem tekutín je mo?né odhadnú? zo sú?tu objemu mo?u za de? plus 500 ml, príjem soli je nutné zní?i? na minimum.

Ka?dý pacient sa stretáva s pojmom suchá váha. Je to cie?ová hmotnos? po dialýze, kedy by mal by? v tele optimálny obsah vody. Jej stanovenie o ka?dej dialýze v praxi je obtia?ne a lekár ju stanovuje na základe subjektívneho stavu pacienta, objektívneho vy?etrenia, TK, event. vy?etrenia prístrojom. Zadr?iavanie tekutín v tele vedie v zvý?eniu krvného tlaku, dýchavici, opuchom a mô?e vies? a? k srdcovému zlyhávaniu. Odstránenie ve?kého mno?stva tekutín pri dialýze mô?e vies? k poklesu tlaku krvi, kolapsu a niekedy k zániku fistuly. Je preto nesmierne dôle?ité dodr?a? obmedzenie tekutín a zní?enie príjmu sokli pod?a rady lekára.

Nieko?ko rád pacientom:

Nepite len tak zo zvyku
Povolené druhy ovocia a zeleniny jedzte vychladené
Pou?ívajte ?uva?ku a zvlh?ovanie úst
Vyplachujte ústa studenou vodou ale nehltajte ju
Pravidelne si ?istite zuby
Nepite nápoje, ktoré nemajú ?iadnu vý?ivovú alebo energetickú hodnotu
Dávajte prednos? chladným nápojom
?ím menej soli bude obsahova? va?a strava, tým men?í smäd budete ma?
Ak ste diabetik, pocit smädu vám mô?e spôsobova? vysoká glykémia

Diéta musí zaisti? dostatok energie a látok potrebných pre látkovú výmenu organizmu a musí obmedzi? príjem látok, ktoré v dôsledku zlyhania obli?iek sa v tele hromadia. (draslík, fosfor, sodík, voda...)

Kalorický príjem má by? 35 kcal (150kJ) /kg ideálnej hmotnosti / de?

Príjem bielkovín 1 – 1,2 g/ kg ideálnej hmotnosti / de?

Príjem sodíka (nátrium) je nutné obmedzi?. Odporú?aný príjem je 23mg / kg ideálnej hmotnosti. Potraviny s nízkym obsahom sodíka sú tie, ktoré majú v 100g do 100 mg sodíka

Príjem draslíka (kálium) má zásadný význam. Zvý?ené hodnoty draslíka v krvi mô?u vies? k záva?ným zdravotným dôsledkom, vrátane srdcovej zástavy. Striktné obmedzenie príjmu draslíka musí by? u pacientov nemo?iacich – anurických. Odporú?ané mno?stvo je 39mg / kg ideálnej hmotnosti / de?. Bohaté na draslík sú niektoré druhy ovocia a zeleniny ( banány, marhule, kiwi, rebarbora, su?ene ovocie ) a orie?ky. Nie je vhodné pou?íva? náhradu soli, lebo obsahuje draslík. ( salnatrex, maru?ka)

Príjem fosforu by nemal presahova? 1,2 g/ de?. Je to ?a?ké dodr?a? pri snahe prijíma? odporú?ané mno?stvo bielkovín, preto?e vä??ina potravín obsahujúcich bielkoviny ma i vysoký obsah fosforu. Z nápojov majú vysoký obsah fosforu nápoje typu Coca-Cola a pivo. Na zní?enie mno?stva vstrebávaného fosforu z tráviaceho traktu sa pou?ívajú tzv. viaza?e fosfátov (obvykle uhli?itan alebo octan vápenatý, poprípade ?peciálne lieky ).

Príjem vápnika ( kalcia ) je individuálny, vä??inou má by? 500 – 1000mg denne, ale pokia? pacient u?íva viaza?e fosforu, tento príjem býva aj vy??í. Sú?asne sa podáva aj aktívny vitamín D3.

Z vitamínov má by? zaistený príjem vitamínu C do 100 mg denne, kyselina lisová (acidum folicum)1/2 tbl po 10 mg denne a vitamín B6 ( pyridoxín) l tbl. po 20 mg denne

V diéte ide najmä o vytvorenie nových zvyklostí. V?eobecne rovnako ako odporú?aniach zdravej vý?ivy za hlavný zdroj energie sa pova?ujú zlo?ité cukry, t.j. ?kroby, napr. v obilninách a celozrných výrobkoch, obmedzujú sa ?ivo?í?ne tuky a naopak sa odporú?ajú rastlinné oleje s nenasýtenými mastnými kyselinami. V strave by malo by? viac plnohodnotných bielkovín. V niektorých strediskách pôsobia aj ?kolenie diétne sestry.

Lieky pou?ívané pri lie?be hemodialýzou

1.Viaza?e fosfátov sú nevyhnuté, preto?e ak má by? zachovaný dostato?ný príjem bielkovín, oby?ajne sa zvý?i aj príjem fosfátov. Ako viaza?e fosfátov sa pou?ívajú naj?astej?ie uhli?itan vápenatý alebo octan vápenatý, a to pred jedlom alebo po?as jedla, aby jeho väzobná schopnos? bola ?o najvä??ia.

2. Erytropoetín je ?udský hormón ktorý je nevyhnutný pre tvorbu ?ervených krviniek a u pacientov so zlyhaním obli?iek je ho nedostatok. Podáva sa injek?ne

3. Preparáty ?eleza, ktoré sa u pacientov so zlyhaním obli?iek málo vstrebáva a viac stráca. ?asto sa podáva injek?ne

4. Vitamíny sa pri hemodialýze strácajú, preto sa nahrádzajú. Pri dobre vyvá?enej diéte pridáva sa vä??inou len vitamín B6 a kyslina listová. Niekedy sa podáva aktívny vitamín D3.

5. Lieky na zní?enie krvného tlaku

Naj?astej?ie komplikácie pri hemodialýze

1.Pokles krvného tlaku (hypotenzia). Prí?inou mô?e by? ve?ká objem odstránenej tekutiny, cukrovka, lieky na zní?enie krvného tlaku, pokro?ila skleróza tepien, postihnutie periférnych a orgánových nervov a ochorenie srdca. Príznakom ja stup?ujúca sa slabos?, ospalos?, zhor?ené videnie a? prechodná strata vedomia. Pacient pri prvých príznakoch musí v?as privola? personál, aby bol krvný tlak upravený.

2. Zvý?enie krvného tlaku. (artériová hypertenzia). Mô?e sa objavi? u pacientov ktorí sa na hypertenziu lie?ia, ale mô?e by? aj príznakom tzv. disekvilibra?ného syndrómu, kedy dochádza k príli? rýchlemu odstra?ovaniu katabolitov. Sú?as?ou disekvilibra?ného syndrómu je i boles? hlavy a zvracanie. Vtedy treba zvý?i? frekvenciu dialýz po?as tý?d?a a upravi? dialyza?ný rozpis.

3. Svalové k??e. Sú ?asté u pacientov s ve?kými medzidialyza?nými prírastkami, alebo pri rýchlom zní?ení sodíka v tele. Postihujú najmä svaly dolných kon?atín. Rie?ením je zní?enie ultrafiltrácie, aplikácia koncentrovanej glukózy, ev. doplnenie krvného objemu.

Komplikácie pri dlhodobej lie?be hemodialýzou.

 1. Anémia. Prí?inou je nedostato?ná produkcia erytropetínu, hormónu ktorý sa vytvára v obli?kách, ktorý podporuje krvitvorbu. ?al?ími prí?inami sú straty krviniek pri dialýze a prí?inou je aj skrátené pre?ívanie krviniek. Výrazné zní?enie ?ervených krviniek mô?e spôsobova? únavnos?, dýchavicu a mô?e zhor?ova? aj iné ?ivotné funkcie. V sú?asnej dobe je k dispozícii hormón erytropetín vo forme injekcií, av?ak lie?ba je enormne drahá. Lie?ba sa dopl?uje podávaním ?eleza.
 2. Svrbenie ko?e. Úporné svrbenie ko?e mô?e zhor?ova? kvalitu ?ivota. Náchylnej?í sú pacienti s postihnutím pe?ene a alergici. Pomáhajú viaza?e fosfátov, mastenie ko?e, lieky proti alergii a nízke dávky ultrafialového ?iarenia.
 3. Vysoký krvný tlak. Predstavuje jeden z rizikových faktorov rozvoja kôrnatenia tepien – aterosklerózy. Jeho dlhodobé hodnoty nemajú prevy?ova? TK 140/90 torr ( merané v intervale medzi dialýzami). ?asto súvisí s prevodnením organizmu a vy??ím príjmom soli. Pacienti musia u?íva? lieky na zní?enie tlaku krvi.
 4. Ochorenie kostí a k?bov. Problémy s kos?ami sa objavujú u? v ?tádiu chronickej obli?kovej nedostato?nosti a mô?u pokra?ova? alebo sa i zhor?ova? v období dialyza?nej lie?by. Pacienti majú bolesti dlhých kostí, k?bov a na niektorých miestach v tele sa mô?u usadzova? kry?táliky fosfore?nanu vápenatého, ktorý spôsobuje aj ?ervené o?né spojovky. Východiskom je opä? dlhodobé u?ívanie viaza?ov fosfátov, pridáva sa aktívny vitamín D3 a v ojedinelých prípadoch je nutná aj operácia pri?títnych teliesok, ktoré uvo??ujú do krvi hormón parathormón, ktorý sa podie?a na metabolizme vápnika a fosforu. Pokia? sa hladina parathomónu a minerálov sleduje, rozvoju kostnej choroby sa dá predís?. V niektorých prípadoch sa podávajú ?peciálne lieky.
 5. Dialyza?ná amyloidóza. U niektorých dlhodobo dialyzovaných pacientov dochádza k ukladaniu zvlá?tneho typu bielkoviny (amyloid) do k?bov a ?liach, ?o mô?e spôsobova? boles?. Naj?astej?ie mô?e by? postihnutá ruka, rameno a chrbtica, amyloid v oblasti zápästia mô?e spôsobi? útlak nervov ktoré inervujú ruku. V niektorých prípadoch je nutná operácia.
 6. Vírusový zápal pe?ene typu B a C. Hemodialyzovaní pacienti majú vy??ie riziko získania týchto ochorení. Dnes sa pova?uje za ?tandartné dialyzova? pacientov, ktorí sú nosi?mi tejto vírusovej choroby oddelene. Z tohto dôvodu sú v?etci pacienti pravidelne na obidva typy hepatitíd pravidelne testovaní a prípadne aj o?kovaní.
 7. Psychologické problémy. Pacienti majú zmenený ?ivotný ?týl ?o pre niektorých býva záva?ným problémom,. Ve?a zále?í na rodinnom zázemí, priate?och a zamestnaní.. Napriek ve?kým pokrokom v lie?be zostáva vedomie ?a?kého ochorenia a ?ivotná závislos? na umelej obli?ke je ve?mi stresujúcim faktorom. Ka?dému trvá rôzne dlho, ne? sa nau?í chápa?, ?e sa dialyzuje aby ?il, a nie naopak. Dialyza?ná lie?ba nahrádza funkciu orgánu a ke? je dobre vykonávaná, mô?e vytvori? predpoklady pre ?al?í aktívny ?ivot. Takisto cvi?enie a ?portové aktivity pomáhajú v prevencii komplikácií a u star?ích osôb k zachovaniu sebesta?nosti.
 8. Mo?nos? tehotenstva. Hormonálne odchýlky u ?ien zni?ujú mo?nos? otehotnenia, ktoré je naviac rizikové pre matku aj plod. Antikoncepcia je plne odporú?aná. Vhodnej?ia doba pre tehotenstvo nastáva po transplantácii obli?ky, kedy sa príslu?ným spôsobom upraví lie?ba ja re?im.
Autor: MUDr. Eva Kolesárová

 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Pre pacientov
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Pre pacientov:
Pou?enie pre pacientov: Hemodialýza


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4.75
Hlasov: 28

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd