www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Porovnanie renálnych a vaskulárnych protektívnych ú?inkov temisartanu a amlodipínu u hypertenzných pacientov s CKD s ?ahkou renálnou insuficienciou
Lie?ebné stratégie

V predkladanej ?túdii bolo realizované porovnanie renálnych a vaskulárnych protektívnych ú?inkov telmisartanu a amlodipínu u nelie?ených hypertenzných pacientov s chronickou obli?kovou chorobou CKD (CKD = chronic kidney disease) s ?ahkou obli?kovou nedostato?nos?ou.Tridsa? hypertenzných CKD pacientov bolo randomizovaných k u?ívaniu telmisartanu 40 mg (n =15), alebo amlodipínu 5 mg (n = 15) raz denne po?as 12 mesiacov. Zmeny v tlaku krvi, sérového kreatinínu, 24- h klírens kreatinínu Ccr (Ccr = creatinine clearance), proteinúria, rýchlos? pulznej vlny baPWV (baPWV = brachial- ankle pulse velicity), hrúbka intima- media IMT (IMT = intime media thickness), plazmatický interleukínu- 6, plazmatický matrix metalloproteinázy MMP-9 (MMP-9 = metalloproteinase) a lipidové profily, boli monitorované u v?etkých pacientov. Pred lie?bou neboli ?iadne významné rozdiely v týchto parametroch medzi telmisartanovými a amlodipínovými skupinami. Behom obdobia 12 mesiacov pozorovania hodnoty tlaku krvi klesli rovnako v obidvoch skupinách. Av?ak sérový kreatinín, proteinúria, baPWV, IMT, hladiny plazmatického IL-6 a MMP-9 a celkový cholesterol poklesli, a 24- h Ccr omnoho pozoruhodnej?ie stúpli v telmisartanovej skupine ne? v amlodipínovej skupine. Tieto údaje poukazujú na to, ?e telmisartan je efektívnej?í ne? amlodipín v renálnej a vaskulárnej protekcii a pre potenciál na zlep?enie ateroskerózy u hypertenzných CKD pacientov s ?ahkou renálnou insuficienciou.

K?ú?ové slová: telmisartan, amlodipín, CKD.

Autori:

Nakamura T, Inoue T, Suzuki T, Kawagoe Y, Ueda Y, Koide H, Node K.Department of Medicine, Shinmatsudo Central General Hospital, Matsudo, Japan.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd