www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Porovnanie hladín glykovaného albumínu a glykovaného hemoglobínu A1C u dialyzovaných diabetických pacientov
Hemodialýza a CAPD

Glykovaný albumín je pova?ovaný za presnej?í parameter odrá?ajúci glykemickú kontrolu u diabetických hemodialyzovaných pacientov, ne? je glykovaný hemoglobín A1C, vzh?adom na krátke pre?ívanie erytrocytov.Vy?etrili sme glykovaný albumín a 307 diabetických subjektov, z ktorých 258 bolo dialyzovaných a 49 bolo bez zjavnej renálnej choroby. U diabetických subjektov s renálnou chorobou, relatívne k tým bez renálnej choroby, je stredná hodnota glykémie a glykovaného albumínu sinifikantne vy??ia, kým glykovaný hemoglobín A1C mal tendenciu by? ni??ím. Pomer glykovaného albumínu ku hemoglobínu A1C bol u dialyzovaných pacientov, v porovnaní s kontrolami, zna?ne zvý?ený. Hemoglobín A1C bol pozitívne asociovaný s hemoglobínom a negatívne asociovaný s dávkou erytropoetínu u hemodialyzovaných pacientov, kým tieto faktory a sérový albumín nesignifikantne vplývajú na hladinu glykovaného albumínu. Pou?ijúc najlep?ie prispôsobené multivariantné modely, dialyza?ný status má signifikntný dopad na hladinu glykovaného hemoglobínu bez signifikantného efektu na glykovaný albumín. Na?e výsledky ukazujú, ?e u diabetických hemodialyzovaných pacientov hladiny hemoglobínu A1C signifikantne podhodnocovali glykemickú kontrolu, zatia? ?o glykovaný albumín presnej?ie odrá?a skuto?nú glykemickú kontrolu.

K?ú?ové slová : Diabetes mellitus, kone?né ?tádium obli?kovej choroby, glykovaný albumín, glykemická kontrola, hemodialýza, glykovaný hemoglobín A1C.

Autori:

T P Peacock1, Z K Shihabi2, A J Bleyer1, E L Dolbare1, J R Byers1, M A Knovich3, J Calles-Escandon4, G B Russell5 and B I Freedman., 20. február 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.06 sekúnd