www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Podávanie aspirínu neredukuje riziko kardiálnych udalostí u pacientov na hemodialýze
Hemodialýza a CAPD

Pacienti, lie?ení hemodialýzou majú ve?ké kadiovaskulárn riziko. U be?nej populácie aspirín je ú?inným jednak v primárnej a jednak v sekundárnej prevencii kardiovaskulárnej choroby. Hoci ú?innos? tohoto lieku u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou je neznáma, Task Force, od zá?titou National Kidney Foundation, urobil záver, ?e by bolo rozumné predpisova? protido?ti?kové lieky pacientom na hemodialýze, s vysokým rizikom alebo bez rizika koronárnej artériovej choroby, na základe toho, ?e táto lie?ba je prínosom v be?nej populácii.



Výsledky súborného ?túdia, publikovaného v Americkom ?asopise renálnych chorôb (American Journal of Kidney Diseases), v?ak nepriná?ajú tento záver. Výskumníci vy?etrovali prínosy predpisovania protido?ti?kových liekov u 28 320 hemodialyzovaných pacientov, náhodne vybratých z Dialysis Outcomes a zo Practice Patterns Study. Priemerný výskyt predpisovania aspirínu sa ?iroko menil s krajinami, od 8 % po 40 % pacientov. Star?í vek, mu?ské pohlavie, choroba koronárnych artérií, hypertenzia, mozgovo- cievna choroba, periférna cievna choroba a diabetes mellitus, boli v?etky asociované so vzrastom vhodnosti predpisovania aspirínu. Predpisovanie aspirínu redukovalo riziko pre iktus (relatívne riziko [RR] 0.82; P = 0.03; porovnanie s nepredpisovaním aspirínu), ale bolo spojené so vzrastom rizík pre infarkt myokardu (RR 1.21; P < 0.01) a s akouko?vek kardiálnou udalos?ou (RR 1.08; P < 0.01). Neboli zistené ?iadne súvislosti medzi predpisovaním aspirínu a rizikami tranzitorných ischemických atakov, mortality z akýchko?vek prí?iny, s hospitalizáciou z akýchko?vek prí?in alebo gastrointestinálnym krvácaním.

K?ú?ové slová: hemodialýza, aspirín, mortalita, kardiovaskulárne.

Autori:

Ethier J et al. (2007) Aspirin prescription and outcomes in hemodialysis patients: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS).

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd