www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Perspektívy chronickej choroby obli?iek v Japonsku a dôle?itos? skríningovej urinoanalýzy
Renálne sydrómy

Bolo dokázané, ?e existujú rasové rozdiely v primárnych obli?kových chorobách pre kone?né ?tádium obli?kovej choroby ESRD (ESRD = end-stage renal disease) a v incidencii kardiovaskulárnej choroby CVD (CVD = cardiovascular disease).Za ú?elom redukcie po?tu pacientov s obidvomi diagnózami ESRD a CVD by mala by? stanovená efektívna skriningová metóda pre CKD. V Japonsku bol od roku 1972 pou?itý skríningový test proteinúrie pomocou dip-sticku u ka?dého die?a?a a pracujúceho, a od roku 1983 u ka?dého obyvate?a nad 40 rokov veku. Bolo nieko?ko dôvodov pre pokra?ovanie v tejto skríningovej metóde. Po prvé, pozitívna proteinúria je v japonskej v?eobecnej populácii ve?ká, a to aj u osôb bez  hypertenzie a bez diabetu. Najviac z týchto subjektov nemalo ?iadne symptómy, a jediným znakom obli?kovej choroby sú asymptotické mo?ové abnormality. Za druhé, prevalencia a incidencia glomerulonefritídy, hlavne IgA nefropatie, sú u japonských a ázijských rás vysoké, a urinoalýza je jedinou metódou pre v?asnú detekciu chronickej glomerulonefritídy. Po tretie, pre?itie 10 rokov ESRD pacientov v dôsledku glomerulonefritídy bolo pribli?ne dvojnásobné ako u pacientov s diabetom a nefrosklerozou. Následkom toho redukcia výskytu ESRD v dôsledku glomerulonefritídy je jedným z najlep?ích ciest redukcie výskytu ESRD. ?alej, bol referovaný vy??í výskyt ESRD u ázijských rás ne? u Kavkazanov. O proteinúrii je známe, ?e je najlep?ím prediktorom pre redukciu renálnych funkcií, a test pre proteinúriu dip stickom je menej drahý a je ?o do nákladov efektívny. Pre efektívnu skríningovú stratégiu za u?elom redukcie ESRD obyvate?stva v Japonsku a a Ázii, mô?e by? univerzálnym skríningom pre proteinúriu urino dip stick.

K?ú?ové slová: skríning proteinurie, glomerulonefritída, ESRD, CVD.

Autori:

Yamagata K, Iseki K, Nitta K, Imai H, Iino Y, Matsuo S, Makino H, Hishida A. Department of Nephrology, Institute of Clinical Medicine, Graduate School of Comprehensive Human Science, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.31 sekúnd