www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Pentoxifylín zni?uje proteinúriu u pacientov s diabetickou nefropatiou
Diabetická nefropatia

McCormick a iní analyzovali údaje randomizovaných kontrolovaných ?túdií fosfodiesterového inhibítora pentoxifylínu ako orálneho antiproteinurického agens u diabetickej nefropathie. Metaanalýza zahr?ovala 10 ?túdií (n = 476). Pokles proteinúrie behom stredného sledovaného obdobia 6 mesiacov, bol porovnávaný medzi pacientmi s podávaným pentoxifylínom (400 - 1,200 mg za de?) a kontrolnými pacientmi, ktorí dostávali placebo alebo ?tandardnú dávku.Angiotenzín- konvertujúce enzýmové inhibítory alebo angiotenzínové receptorové blokátory, boli tie? podávané v oboch skupinách v ?tyroch ?túdiách, a len pre kontrolnú skupinu v dvoch ?túdiách. Celkove pokles proteinúrie vo spojitosti s pentoxifylínom bol vä??í ne? pokles spojený s placebom alebo so ?tandardnou dávkou (vá?ený stredný rozdiel bol -278 mg na de?, 95 % CI = [CI = confidence interval = interval dôveryhodnosti] -398 a? -159 mg na de?; P < 0.001). Subanalýzy zalo?ené na bazálnej hodnote proteinúrie, indikované pre pou?ívanie pentoxifylínu, boli asociované so signifikantným poklesom proteinúrie, porovnávanej s placebom alebo so ?tandardnou dávkou, u pacientov s manifestnou proteinúriou (n = 210; vá?ený stredný rozdiel bol -502 mg za de?, 95 % CI -805 a? -189 mg za de?; P = 0.001). U pacientov s mikroalbuminúriou (n = 104), bol pozorovaný slabý pokles proteinúrie s pentoxifylínom, v porovnaní s placebom alebo so ?tandardnou dávkou. Sedem nepriaznivých udalostí sa vyskytovalo u pacientov ktorí dostávali pentoxifylín. ?iaden významný rozdiel nebol pozorovaný medzi ú?inkami pentoxifylínu a placebom alebo ?tandardnou dávkou, ?o sa týka sérového kreatinínu alebo tlaku krvi.

Autori kon?tatujú záverom, ?e pentoxifylín, ktorý je pomerne lacný, by mohol by? obzvlá?? prospe?ný pri poklese proteinúrie u pacientov s diabetickou nefropatiou, v ktorej inhibítory s angiotenzín- konvertujúcim enzýmom alebo angiotenzínové receptorové blokátory nemô?u by? pou?ité.

K?ú?ové slová: diabetická nefropatia, proteinuria, pentoxifylín.

Autori:

McCormick BB et al.,2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd