www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Pacient v predialyza?nej fáze. Kedy za?a? dialyza?nú lie?bu.
Hemodialýza a CAPD

Incidencia a prevalencia chronického renálneho zlyhávania pri CKD (CKD = chronic kidney disease), definovanej pod?a smerníc NFK - KDOQI ako glomerulová filtrácia s menej ne? 60 mL/min/1.73 m2, alebo prítomnos? mikroalbuminúrie, ktorá vedie k rastu rizika kardiovaskulárnej choroby.Existuje v?eobecný súlad v prevenci progresie CKD (za u?itia reninových angitenzínových systémových blokátorov, a pri nízkoproteinovej diéte) a v prevencii komplikáci (artériová hypertenzia, anémia, malnutrícia, osteodystrófia, acidóza) obli?kovej choroby. Preddialyza?ná edukácia paientov pomáha voli? modalitu elimina?nej terapie (hemodialýa, peritoneálna dialýza, transplantácia) a zlep?i? kvalitu ich ?ivota. ?alej príslu?ná preddialyz?ná starostlivos? umo??uje nefrológovi dobre dopredu pripravi? cievny prístup. Naopak, ku praxou ?iadanému v?asnému posudzovaniu, sa dá poveda?, ?e pacienti ?asto sa obracajú na nefrológa, ke? zlyhanie obli?iek je u? v pokro?ilom ?tádiu. To je hlavne v dôsledku skuto?nosti, ?e ne- nefrológovia venujú malú pozornos? identifikácii pacientov s rizikom obli?kového zlyhania, alebo pri definícii stup?a obli?kového zlyhania pod?a klasifikácie KDOQI. Okrem toho samotný plazmatický kreatinín nie je primeraným parametrom na stanovenie obli?kovej funkcie, hoci aj MDRD rovnica aj vzorec Cockcrofta- Gaulta umo??ujú presnej?ie stanovenie glomerulovej filtrácie GFR (GFR = glomerular filtration rate). Pou?itie rovnice MDRD smernica KDOQI odporú?a, ke? je GFR men?ia ne? 30 mL/min/1.73 m2. Pozdné nefrologické zhodnotenie stavu je nezávislým rizikovým faktorom pre v?asnú smr?. To pod?iarkuje dôle?itos? multidisciplinárneho prístupu v preddialyz?nej fáze. Smernica KDOQI odporú?a vyhodnotenie prínosov a rizík zahajovania mimotelovej elimina?nej lie?by, ke? pacienti dosahujú ?tádium 5 (GFR < 15 mL/min/1.73 m2), hoci ideálny ?as pre za?atie náhradnej terapie ostáva predmetom debaty, a od výsledkov prospektívnych klinických ?túdií sa o?akáva ?e rozrie?ia tento spor.

K?ú?ové slová: CKD, NFK-KDOQI, glomerulová filtrácia, MDRD, Cockcroft-Gault.

Autori:

Triolo G, Savoldi S., SCDO Nefrologia e Dialisi, ASO C.T.O. Maria Adelaide, Turin, Italy. Máj 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.16 sekúnd