www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Orálny kalcitriol je asociovaný so zlep?eným pre?itím u nedialyzovaných CKD pacientov
Hemodialýza a CAPD

Mnohé ?túdie ukázali asociáciu medzi pou?ívaním intravenózneho vitamínu D a lep?ími výsledkami medzi pacientmi s kone?ným ?tádiom obli?kovej choroby ESRD (ESRD = end-stage renal disease). Tieto výsledky zahr?ujú krat?ie doby nemocni?ných pobytov a ni??iu mortalitu.1,2. ?alej, koncentrácia endogénne produkovaného vitamínu D je tie? priamo úmerná s pre?itím u pacientov lie?ených na dialýze3.Nová retrospektívna kohortná ?túdia preskúmala, ?i nezlep?í orálny kalcitriol pre?ívanie pacientov s CKD (CKD = chronic kidney disease). Shoben a iní pou?ili údaje z mnohých prame?ov v Správe veteránov (Veterans Administration), systému starostlivosti o zdravie v Severozápadnej pacifickej spolo?nosti (Pacific Northwest), na porovnanie dvoch skupín pacientov, pri?om jedna skupina u?ívala orálne kalcitriol a druhá neu?ívala orálne kalcitriol. Upravené na vek, rasu a pohlavie, pou?itie kalcitriolu bolo asociované s o 24 % ni??ím nebezpe?ím smrti, a s 14 % ni??ím nebezpe?ím smrti alebo za?atím dlhodobej dialyza?nej lie?by, v porovnaní so skupinou ktorá neu?ívala kalcitriol (pomer nebezpe?ia = 0.76, interval dôveryhodnosti 0.60-0.95, P = 0.014, resp. pomer nebezpe?ia = 0.86, interval dôveryhodnosti 0.71-1.04, P = 0.120). Tieto údaje silne podporujú lie?bu sekundárneho hyperparathyroidizmu u CKD spôsobom podobným u ESRD pacientov. ?alej podporujú záver, ?e intravenózna terapia nie je podstatnou a ?e orálna terapia mô?e poskytova? benefit.

Link: Zdroj.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd