www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

OPPORTUNITY - Randomizovaná, klinická ?túdia: vplyv rastového hormónu na výsledky hemodialyzovaných pacientov
Hemodialýza a CAPD

Úmrtnos? hemodialyzvaných (HD) pacientov ostáva stále vysoká. Hypoalbuminémia je stále asociovaná s vysokou úmrtnos?ou. Rastový hormón GH (GH = growth hormone) mô?e zlep?ova? LBM (LBM = lean body mass) a hladiny sérového albumínu. ?túdia OPPORTUNITY skúmala, ?i GH zni?uje úmrtnos? a chorobnos?, a ?i zlep?uje celkové zdravie HD pacientov s hypoalbuminémiou.HYPOTÉZA: Primárnou hypotézou je, ?e denné podávanie injekcií rekombinantného humánneho GH, v porovnaní s placebom, zlep?ujú pre?itie u HD pacientov s hypoalbuminémiou. Druhou hypotézou je, ?e GH redukuje úmrtnos? a a zlep?uje celkové zdravie, vrátane po?tu hospitalizovaných dní, doby trvania kardiovaskulárnych udalostí, LBM, sérové proteíny, hladiny zápalových markerov, HRQoL, a má priaznivý profil bezpe?nosti.

PLÁN / MERANIA: Je to prospektívny, dvojito slepý, multicentrický randomizovaný klinický pokus, týkajúci sa 2500 HD pacientov, 50 % lie?ených na diabetes mellitus, z 22 krajín. Pacienti boli randomizovaní v pomere 1:1, boli prijatí na denné injekcie GH (20 mikrog/kg za de?), alebo na placebo, po?as 104 tý?d?ov. Inkulúzne kritérium bolo, vrátane klinicky stálych a dobre dialyzovaných (Kt/V > alebo = 1.2) dospelých HD pacientov, bola hodnota sérového albumínu < 4.0 g/dl. Exklúznym kritériom bola aktívna malignita, aktívna proliferatívna alebo ?a?ká neproliferatívna retinopathia, nekontrolovaná hypertenzia, chronické pou?ívanie vysokých dávok glukokortikoidov, alebo imunosupresívnych liekov a gravidita.

ZÁVERY: ?túdia OPPORTUNITY je prvá ?irokého rozsahu randomizovaná ?túdia u dospelých HD pacientoch, vyhodnocujúca pôsobenie GH na klinický koncový bod ako je úmrtnos?, chorobnos?, markery telesnej proteínovej hmoty, zápal, kapacita cvi?enia, a HRQoL.

K?ú?ové slová: rastový hormón, hemodialýza, LBM, albumín.

Autori:

Kopple JD, Cheung AK, Christiansen JS, Djurhuus CB, El Nahas M, Feldt-Rasmussen B, Lange M, Mitch WE, Wanner C, Wiedemann J, Ikizler TA. Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center, David Geffen School of Medicine at UCLA, Torrance, CA, USA., november 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd