www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Okultná chronická obli?ková choroba u pacientov so stabilnou koronárnou srdcovou chorobou
Hypertenzia a obli?ky

Chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) zvy?uje kardiovaskulárne riziko hlavne u subjektov s koronárnou srdcovou chorobou. Cie?om tejto ?túdie bolo vyhodnoti? výskyt u skrytých, okultných CKD, OCKD (OCKD = occult chronic kidney disease), teda u stabilných pacientov s koronárnou srdcovou chorobou, a ?tudova? faktory asociované spravidla s ich detekciou.PACIENTI A METÓDA: Prierezová ?túdia u 7 884 pacientov, ktorí mali koronárnu udalos? vy?adujúcu hospitalizáciu v predo?lých 6 mesiacoch a? 10 rokoch. Glomerulová filtrácia bola ur?ovaná pomocou rovnice Modifikácia diéty obli?kovej choroby MDRD (MDRD = Modification of Diet in Renal Disease). CKD bola definovaná ako glomerulová filtrácia ni??ia ne? 60 ml/min/1.73 m2 a OCKD dodato?ne vtedy, ke? sérový kreatinín bol < 130 mmol/l u mu?ov a < 124 mmol/l u ?ien.

VÝSLEDKY: Priemerný vek bol 65.3 rokov, 73.7 % bolo mu?ov a 22.4 % malo CKD, 68.3 % z nich s normálnym sérovým kreatinínom. U osôb s OCKD prevládali rizikové faktory a kardiovaskulárne choroby boli asociované u pacientov bez CKD a u subjektov s CKD s vysokým sérovým kreatinínom. Vek, ?enské pohlavie, hypertenzia, diabetes, srdcové zlyhávanie, cerebrovaskulárna choroba a choroba periférneho artériového systému boli signifikantne a nezávisle asociované s OCK v mnohonásobnej analýze.

ZÁVERY: Skoro jeden zo 4 subjektov so stabilnou koronárnou srdcovou chorobou mal CKD, najviac z nich bolo s normálnym sérovým kreatinínom, hlavne u ?ien a u star?ích pacientov.

K?ú?ové slová: CKD, okultné CKD, glomerulová filtrácia, GF, kreatinín, koronárna choroba.

Autori:

Lahoz C, Mostaza JM, Mantilla MT, Taboada S, Tranche S, Martin-Jadraque R, Lopez-Rodriguez I, Monteiro B, Sanchez-Zamorano MA. Unidad de Arteriosclerosis. Hospital Carlos III. Madrid. Espana. September 2008.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd