Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia

Odporú?ania pre predopera?né hodnotenie kardiálneho rizika a periopera?nú kardiálnu starostlivos? pri nekardiálnych operáciách
Publikované: Pondelok, 05.11. 2012 - 19:39:11
Vec: Zdravotnícke reformy


Cie?om Odporú?aní a Dokumentov konsenzu odborníkov je predlo?enie návrhu mana?mentu – postupu, rozsahu a hodnotenia, ktoré vychádzajú z relevantných dôkazov ur?itých problémov tak, aby pomohli lekárom vybra? tie najlep?ie mo?né stratégie mana?mentu individuálneho pacienta, ktorý má konkrétny chorobný stav, pri?om sa zoh?ad?uje nielen dopad na prognózu, ale aj pomer rizika a prospech jednotlivých diagnostických alebo terapeutických prostriedkov.

Odporú?ania nie sú náhradou u?ebníc. Právne dôsledky medicínskych odporú?aní boli u? v minulosti prediskutované (1).

V ostatných rokoch Európska kardiologická spolo?nos? (ESC) a taktie? iné organizácie alebo príbuzné spolo?nosti vydali po?etné odporú?ania a dokumenty konsenzu odborníkov. Vzh?adom na vplyv na klinickú prax sa stanovili kritériá kvality pre tvorbu odporú?aní tak, aby v?etky rozhodnutia boli pre u?ívate?ov transparentné. Pokyny na tvorbu a vydávanie odporú?aní ESC a dokumentov konsenzu odborníkov mo?no nájs? na internetovej stránke ESC v oddiele odporú?aní (www.escardio.org).

Na stiahnutie.Tento článok si môžete prečítať na webe Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia
http://www.nefrologia.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.nefrologia.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=682