Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia

Odporu?ania o mana?mente artériovej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spolo?nosti EHS, Európskej kardiologickej spolo?nosti EKS. 15. - 19. jún 2007 Miláno, Taliansko
Publikované: Streda, 05.09. 2007 - 00:00:00
Vec: Lie?ebné stratégie


Ka?doro?né európske stretnutie (meeting) o hypertenzii, tohto roku u? sedemnáste, sa konalo tak, ako doteraz, preva?ne v Miláne, v zakladajúcom meste podujatia. O?akávalo sa so zvý?eným záujmom, preto?e v rámci jeho bohatého, pestrého a hodnotného programu, ktorý bude iste predmetom informácie na stránkach ná?ho ?asopisu, sa po prvý­krát ú?astníci stretnutia oboznámili s novými Odporú?aniami o mana?mente artériovej hypertenzie (AH) Európskej hypertenziologickej spolo?nosti (EHS) a Európskej kardiologickej spolo?nosti (EKS) (?alej len Odporú?ania). Odporú?ania vypracovali pod vedením Giusseppe Manciu (Taliansko) a Guy De Backera (Belgicko) poprední odborníci EHS.


Tento principiálny dokument, ktorý po ?tyroch rokoch ur?í inovovaný smer diagnostike a lie?be AH, predstavil ?irokému plénu ú?astníkov prof. Mancia. K Odporú?aniam uvádzam stanovisko výboru EHS z 14. júna 2007 (Nilsson a spol.), následne prediskutované na spolo?nej schôdzi výboru EHS a predsedov národných spolo?ností.

Odporú?ania boli publikované 11. júna 2006 v oficiálnom ?asopise EHS Journal of Hypertension (2007;25: 1105-1187) a v oficiálnom ?aso­pise EKS Europacn Heart Journal (vyjde v júli 2007). Obe vrcholné eu­rópske odborné spolo?nosti sa dohodli, ?e Odporú?ania majú by? ?o naj­viac roz?írené, a to predov?etkým prekladmi do národných jazykov pod zá?titou a garanciou národných hypertenziologických spolo?ností a po konzultáciách s príslu?nými kardiologickými spolo?nos?ami. Takýto postup zaru?í, ?e v národnom jazyku sa odpublikuje iba jedna oficiálne schválená verzia Odporú?aní. Prelo?ené Odporú?ania musia ma? logo EHS spolu s logom národnej hypertenziologickej spolo?nosti a musia vyjs? v pôvodnej ve?kosti formátu. Logo EHS sa poskytne pre národné verzie bezplatne. V stanovisku EHS o zverejnení, preklade a roz?írení Odporú?aní sa ?alej uvádza, ?e tzv. intermediate agencies mô?u pre praktickú potrebu Odpo­rú?ania prelo?i? len po dohode s národnými hypertenziologickými spolo?­nos?ami. Kone?né verzie prekladov musí odsúhlasi? výbor národnej hypertenziologickej spolo?nosti a prípadne EHS a EKS. Na v?etky preklady má autorské právo EHS a EKS. ?o sa týka Odporú?aní vreckového for­mátu, respektíve skrátených verzií Odporú?aní, tieto mo?no vyda?, ale v?dy sa musí uvies? odvolanie na úplné oficiálne znenie Odporú?aní, ako ich publikovali ?asopisy národných spolo?ností.

Predstavitelia výborov Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti s Slovenskej kardiologickej spolo?nosti sa hne? po milánskom stretnutí operatívne dohodli, ?e slovenský preklad Odporú?aní ako supplement bude uverejnený v Kardiológii/Cardiology, v oficiálnom ?asopise oboch spolo?­ností, do konca roka 2007.


Tento článok si môžete prečítať na webe Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia
http://www.nefrologia.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://www.nefrologia.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=422