www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Odporu?ania o mana?mente artériovej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spolo?nosti EHS, Európskej kardiologickej spolo?nosti EKS. 15. - 19. jún 2007 Miláno, Taliansko
Lie?ebné stratégie
Ka?doro?né európske stretnutie (meeting) o hypertenzii, tohto roku u? sedemnáste, sa konalo tak, ako doteraz, preva?ne v Miláne, v zakladajúcom meste podujatia. O?akávalo sa so zvý?eným záujmom, preto?e v rámci jeho bohatého, pestrého a hodnotného programu, ktorý bude iste predmetom informácie na stránkach ná?ho ?asopisu, sa po prvý­krát ú?astníci stretnutia oboznámili s novými Odporú?aniami o mana?mente artériovej hypertenzie (AH) Európskej hypertenziologickej spolo?nosti (EHS) a Európskej kardiologickej spolo?nosti (EKS) (?alej len Odporú?ania). Odporú?ania vypracovali pod vedením Giusseppe Manciu (Taliansko) a Guy De Backera (Belgicko) poprední odborníci EHS.


Tento principiálny dokument, ktorý po ?tyroch rokoch ur?í inovovaný smer diagnostike a lie?be AH, predstavil ?irokému plénu ú?astníkov prof. Mancia. K Odporú?aniam uvádzam stanovisko výboru EHS z 14. júna 2007 (Nilsson a spol.), následne prediskutované na spolo?nej schôdzi výboru EHS a predsedov národných spolo?ností.

Odporú?ania boli publikované 11. júna 2006 v oficiálnom ?asopise EHS Journal of Hypertension (2007;25: 1105-1187) a v oficiálnom ?aso­pise EKS Europacn Heart Journal (vyjde v júli 2007). Obe vrcholné eu­rópske odborné spolo?nosti sa dohodli, ?e Odporú?ania majú by? ?o naj­viac roz?írené, a to predov?etkým prekladmi do národných jazykov pod zá?titou a garanciou národných hypertenziologických spolo?ností a po konzultáciách s príslu?nými kardiologickými spolo?nos?ami. Takýto postup zaru?í, ?e v národnom jazyku sa odpublikuje iba jedna oficiálne schválená verzia Odporú?aní. Prelo?ené Odporú?ania musia ma? logo EHS spolu s logom národnej hypertenziologickej spolo?nosti a musia vyjs? v pôvodnej ve?kosti formátu. Logo EHS sa poskytne pre národné verzie bezplatne. V stanovisku EHS o zverejnení, preklade a roz?írení Odporú?aní sa ?alej uvádza, ?e tzv. intermediate agencies mô?u pre praktickú potrebu Odpo­rú?ania prelo?i? len po dohode s národnými hypertenziologickými spolo?­nos?ami. Kone?né verzie prekladov musí odsúhlasi? výbor národnej hypertenziologickej spolo?nosti a prípadne EHS a EKS. Na v?etky preklady má autorské právo EHS a EKS. ?o sa týka Odporú?aní vreckového for­mátu, respektíve skrátených verzií Odporú?aní, tieto mo?no vyda?, ale v?dy sa musí uvies? odvolanie na úplné oficiálne znenie Odporú?aní, ako ich publikovali ?asopisy národných spolo?ností.

Predstavitelia výborov Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti s Slovenskej kardiologickej spolo?nosti sa hne? po milánskom stretnutí operatívne dohodli, ?e slovenský preklad Odporú?aní ako supplement bude uverejnený v Kardiológii/Cardiology, v oficiálnom ?asopise oboch spolo?­ností, do konca roka 2007.

 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd