www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Obezita, inzulínová rezistencia a renálne funkcie
Diabetická nefropatia

Existuje súbor dôkazov, ?e obezita a inzulínová rezistencia prispievajú ku progresii renálnej choroby. Známa je zápalová reakcia nízkeho stup?a ako odpove? na obezitu a na inzulínovú rezistenciu, ktorá spôsobuje rast makrofágovej infiltrácie do tukového tkaniva a do obli?iek. Infiltrácia makrofágov podporuje rast produkcie celého radu prozápalových cytokinov ako sú interleukin-6, NFkappaB a bunková adhézia molekúl.Okrem toho zvý?ené tukové spú??a?e uvo??ujú adipokiny, ako je leptín, ktorý mô?e spôsobi? aj poruchu funkcie obli?iek. Inzulínová rezistencia mô?e zmeni? rovnováhu medzi endogénnymi vazoaktívnymi molekulami, ako sú oxid dusnatý a reaktívny oxygén, majúc za následok alterovanú renálnu endotelovú funkciu. Naviac, hyperinzulinémia má priame renálne ú?inky, ako je indukovaná relaxácia aferentnej arterioly, ktorá vedie ku glomerulovej hyperfiltrácii a k po?kodeniu obli?iek. Vysoké hladiny inzulínu tie? stimulujú angiogenézu a mesangiálnu proliferáciu, asociovanú s rozvojom diabetickej nefropatie. Sú?asné údaje indikujú priame spojenie medzi rastúcou adipositou a inzulínovou rezistenciou s po?kodením renálnych ciev; av?ak ?al?ie skúmanie ?o sa týka renálnych mikrovaskulárnych ú?inkov obezity a inzulínovej rezistencie, vy?aduje lep?ie chápanie tohoto chorobného procesu.
K?ú?ové slová: obezita, inzulínová rezistencia, oxid dusnatý, adipokíny.
Autori:

Knight SF, Imig JD.

Vascular Biology Center, Medical College of Georgia., Augusta, Geogia 30912, USA., júl 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd