www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
March 5, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nová metoda stanovení glomerulární filtrace na podklad? sérové koncentrace kreatininu, mo?oviny a albuminu (MDRD)
Chronická renálna insuficiencia

Metoda MDRD umo??ující predikci hodnoty glomerulární filtrace (GFR) je pova?ována za p?esn?j?í ne? dosud u?ívané metody zalo?ené na výpo?tech GFR z hodnoty sérové koncentrace kreatininu (Skr). Cílem této práce bylo srovnat hodnoty GFR predikované na podklad? MDRD metody s hodnotami získanými na podklad? dosud b??n? u?ívaného vzorce Cockcrofta a Gaulta (CG).Predikce GFR na podklad? MDRD a CG byla provedena u 111 jedinc? v r?zném stádiu chronického renálního onemocn?ní (pr?m?rné hodnoty a SD sledovaných parametr? byly následující Skr: 281 (± 83) mol/l, CG: 0,608 (± 0,336) ml/sec./1,73 m2 a MDRD: 0,480 (± 0,345) ml/sec./1,73 m2. Pr?m?rná hodnota CG byla významn? vy??í ne? pr?m?rná hodnota MDRD (p < 0,001). Mezi hodnotami MDRD a CG byla prokázána významná p?ímá závislost (r = 0,963, p < 0,001). Pom?r CG/MDRD ?inil pr?m?rn? 1,24 (± 0,17). Mezi hodnotami Skr a pom?rem CG/MDRD nebylo mo?no prokázat významnou závislost. Hodnota CG/MDRD u obézních jedinc? (BMI > 30 kg/m2) ?inila pr?m?rn? 1,59 (± 0,14) a neobézních jedinc? (BMI < 30 kg/m2) 1,22 (± 0,09). Rozdíl je významný (p < 0,001). Dosa?ené výsledky podporují p?edstavu, ?e stupe? jakým CG nadhodnocuje MDRD nelze vysv?tlit pouze zvý?ením tubulární sekrece kreatininu v reziduálních nefronech. Naproti tomu hodnotu pom?ru CG/MDRD významn? ovliv?uje obezita. Domníváme se, ?e MDRD u obézních jedinc? umo??uje p?esn?j?í predikci GFR ne? CG.

K?ú?ové slová: Glomerulární filtrace - Sérová koncentrace kreatininu - Metoda MDRD

Autori:

Schück O., Smr?ková J., Teplan V., Stávek P., Skibová J., ?tollová M.
Klinika nefrologie IKEM, Praha, p?ednosta prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., 2004.

Zdroj:

http://www.clsjep.cz/Ukazclanek2.asp?clanek=18292&jazyk=&origin=/hledej.asp


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd