www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Ni??í tlak krvi a riziko rekurentného iktu u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou: ?túdia PROGRESS
Hypertenzia a obli?ky

Sú?asné epidemiologické ?túdie ukázali asociáciu tvaru J medzi rizikom mozgového iktu a systolickým krvným tlakom SBP (SBP = systolic blood pressure) u ?udí s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease). ?túdium Perindoprilovej ochrany proti rekurnetnému iktu PROGRESS (PROGRESS = Perindopril Protection Agaist Recurrent Stroke Study) bola randomizovaná placebom kontrolovaná ?tádia, poukazujúca na to, ?e prindoprilom kontrolovaný tlak krvi BP (BP = blood pressure) zni?oval riziko iktu u 6105 ú?astníkov s cerebrovaskulárnou chorobou.Zistili sme ú?inky lie?by na riziko rekurnetného iktu u 1757 ú?astníkov s CKD 3 a vy??ieho stup?a oproti bazálnej hodnote BP, a vz?ah medzi dosiahnutým BP a rizikom iktu. Aktívna terapia produkovala porovnate?né a sgnifikantné redukcie rizika iktu cez v?etky hladiny bazálnych hodnôt SBP. Vekovo a pohlavne upravený výskyt iktu vzrástol signifikantne pri log- lineárnom vz?ahu pre dosiahnuté SPB hodnoty a porá?ky na 1000 osôb- rokov. Táto asociácia pretrvávala aj po úprave na potenciálne zmie?ané faktory. Zistili sme, ?e BP pri lie?be perindoprilom ú?inne zni?uje predo?lú rekurentnú tendenciu k iktu u ?udí s CKD, oproti pacientom bez evidencie zvý?eného rizika iktu s nízkymi hodnotami BP.

K?ú?ové slová: iktus, perindopril, CKD.

Autori:

T Ninomiya1, V Perkovic1,2, M Gallagher1, M Jardine1A Cass1,3, H Arima1, C Anderson1,3, B Neal1, M Woodward1, T Omae4, S MacMahon1,3, J Chalmers1,3 and for the PROGRESS Collaborative Group.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 2

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd