www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Netradi?né rizikové faktory pre vývoj kardiovaskulárnych chorôb u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou
CKD a KV komplikácie

Pacienti s chronickou obli?kovou chorobou CKD (CKD = chronic kidney disease) majú redukovanú strednú d??ku ?ivota a vä??ina týchto pacientov umiera na kardiovaskulárne choroby.Hoci vysoké percento pacientov s CKD má tradi?né kardiovaskulárne rizikové faktory ako je diabetes, hypertenzia a abnormality v cholesterole, intervencie za ú?elom zni?ovania týchto rizikových faktorov u pacientov CKD nejavia a? taký benefit ako u be?nej populácie. Pri realizácii sledovania bola pozornos? zameraná na netradi?né kardiovaskulárne rizikové faktory, ktoré sa týkali hlavne pacientov s CKD, vrátane pokles hladín hemoglobínu, mikroalbuminúrie, zvý?enia zápalu a oxida?ného stresu a abnormalít v kostnom a minerálovom metabolizme. Av?ak ve?ké prospektívne ?túdie u pacientov s pokro?ilou CKD, alebo u pacientov vy?adujúcich lie?bu chronickou dialýzou, nevykazovali pri normalizácii týchto netradi?ných rizikových faktorov zlep?ovanie pre?itia. Naviac mechanizmy pôsobenia týchto netradi?ných rizikových faktorov na kardiovaskulárne choroby, nie sú známe. Preto, hoci be?né lie?enie pacientov s CKD zahr?uje mana?ment tradi?ných a netradi?ných rizikových faktorov, hodnota ovplyvnenia netradi?ných rizikových faktorov, ostáva nejasnou.

K?ú?ové slová: CKD, dialýza, rizikové faktory, kardiovaskulárne choroby.

Autori:
Kendrick J, Chonchol MB. J Kendrick is a first-year Nephrogy Fellow and MB Chonchol is an Associate Professor of Medicine at the University of Colorado Health Sciences Center in Denver, CO, US.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd