www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Molekulárny základ IgA nefropatie
Renálne sydrómy

IgA nefropatia (IgAN) je na celom svete najbe?nej?í typ glomerulonefritídy a ostáva dôle?itou prí?inou kone?ného ?tádia obli?kového zlyhania ESRD. Av?ak základné molekulárne mechanizmy, zásadné pre abnormálnu syntézu IgA, selektívne mesangiálne depozity s následnou mesangiálnou proliferáciou a expanziou extracelulárnej matrix, ostávajú stále nepochopené.Je pozoruhodné, ?e záva?nos? tubulointersticiálnych lézií sú lep?ími prediktormi renálnej progresie ne? stupe? glomerulových lezií. Úloha vysvetli? molekulárny základ IgAN je predov?etkým výzvou, je pravdepodobné, ?e aj environmentálne aj genetické zlo?ky prispievajú ku vývoju a postupu IgAN. Predkladaný preh?ad sumarizuje skor?ie práce o ?truktúre molekuly IgA, mechanizmy mesangiálnej depozície IgA a patofyziologické efekt IgA na mesangiálne bunky s následkom mesangiálnej depozície. V sú?asnej dobe sa vynorila séria dôle?itých pokrokov v oblasti objasnenia komunikácie medzi glomerulovým mesangiom a renálnymi tubulárnymi bunkami. Toto nové zistenie, týkajúce sa molekulárnej patogenézy IgAN, budú nápomocnými pri plánovaní budúcich smerníc pre terapiu.

K?ú?ové slová: IgA nefropatia, ESRD, mesangiálne bunky, depozity, tubulointersticiálne a glomerulové lézie.

Autori:

Lai AS; Lai KN
Department of Medicine, Queen Mary Hospital, University of Hong Kong.

Zdroj:

http://www.medscape.com/medline/abstract/16101476?queryText=iga%20nephropathy


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 1
Hlasov: 1

Zlý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd