www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Molekulárny mechanizmus pre eleváciu hladiny asymetrického dimetylarginínu a jeho úloha pri hypertenzii u chronickej obli?kovej chorobe
Chronická renálna insuficiencia

Asymetrický dimetylarginín ADMA (ADMA = asymmetric dimethylargine) je endogénny inhibítor syntézy oxidu dusnatého. ADMA je generovaný proteinovým metyltransferátom PRMT (PRMT = protein methyltransferase) a je metabolizovaný hlavne pomocou dimetylarginín dimetylamínohydrolázy DDAH (DDAH = dimethylarginine dimethylaminohydrolase).O hladinách ADMA je známe, ?e narastá u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou CKD (CKD = chronic kidney disease), pri?om hrá úlohu v patogenéze akcelerovanej aterosklerózy u pacientov s CKD. Av?ak presný mechanizmus hromadenia ADMA u týchto pacientov nie je plne objasnený. Táto ?túdia skúmala molekulárny mechanizmus pre vzostup hladiny ADMA u CKD, pou?ijúc krysí obli?kový model, ktorý predstavuje pokro?ilú CKD. Po tom ke? Sprague- Dawley krysy podstúpili 5/6 subtotálnu nefrektómiu (5/6 Nx), boli u nich zmerané bbazálna hodnota BP a renálne funkcie; a to isté bolo realizované pri 4/6 nefrektómii. Plazmatická mo?ová hladina ADMA a symetrický dimetylarginín, inertný izomér ADMA, boli merané pomocou HPLC. Expresia génovej hladiny PRMT a proteinov DDAH boli analyzované pomocou semikvantitatívnych reverzných transkripcií PCR. Hladiny ADMA boli zvý?ené u skupín Nx v pomere k stup?u nefrektómie, napriek významnému nárastu renálnej klirens ADMA. Naproti tomu renálny klírens symetrického dimetylarginínu poklesol, jeho plazmatické hladiny stúpali v skupinách Nx. ?alej, obidva, hepatálna aj renálna expresia genov pre PRMT boli zvý?ené, kým expresia DDAH klesla v skupine 5/6 Nx. Plazmové hladiny ADMA korelovali so systolickým BP. Okrem toho adenovirom- sprostredkovaný DDAH génový transfer do 5/6 Nx krysy predchádzali zvý?eniu BP úrovne, ktoré boli asociované s redukciou plazmatickej a mo?ovej hladiny ADMA. Výsledky poukazujú na to, ?e klesajúce hladiny DDAH, ako aj nárast expresie génu PRMT mô?e spôsobova? zvý?enie plazmatickej hladiny ADMA, pri?om pri CKD vyvoláva hypertenziu. Substitúcia DDAH, alebo zvý?enie jeho aktivity, mô?u zavies? novú terapeutickú stratégiu pre lie?bu hypertenzie pri CKD.

K?ú?ové slová: ADMA, DDAD, CKD, PRMT.

Autori:

Kyoko Matsuguma*, Seiji Ueda*, Sho-ichi Yamagishi, Yuriko Matsumoto*, Utako Kaneyuki*, Ryo Shibata*, Toshiko Fujimura*, Hidelhiro Matsuoka, Masumi Kimoto, Seiya Kato§, Tsutomu Imaizumi and Seiya Okuda*.

*Division of Nephrology; Division of Cardiovascular Medicine, Department of Medicine; §Department of Pathology, Kurume University, School of Medicine, Kurume, Japan; and Department of Nutrional Science, Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Perfectural University, Soja, Japan., 17. máj 2006.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Hypertenzia a obli?ky

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.20 sekúnd