www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Mikroalbuminúria: Silný prediktor 3-ro?nej nepriaznivej prognózy...
CKD a KV komplikácie

Mikroalbuminúria: Silný prediktor 3-ro?nej nepriaznivej prognózy u pacientov bez diabetu s akútnym infarktom myokardu

Úvod: Cie?om tejto ?túdie je vyhodnoti? význam mikroalbuminúrie (MAU = microalbuminuria) ako 3- ro?ného prognostického indexu u nediabetických pacientov s  akútnym infarktom myokardu (AMI = acute myocardial infarction).Metódy: 175 pacientov s AMI bolo sledovaných prospektívne po?as 3 rokov. End point ?túdie bol stanovený ako srdcová smr? , alebo opätovná hospitalizácia pre akútnu koronárnu príhodu.

Výsledky: Behom sledovania u 42 (24 %) pacientov sa vyvinula nová kardiologická udalos?. Mikroalbuminúria (P < .001), p?úcny edém behom po?iato?nej hospitalizácie (P < .001) a poinfarktová angína (P = .0364), pokro?ilý vek (P = .001), ?a?ká ateroskleróza (vysoký Gensiniho stav) (P = .036), ejek?ná frakcia < 50 % (P = .0013), anamnéza s chirurgickým by- pasom (P = .063) a v?asný konzervatívny mana?ment pacienta (P = .0214), bolo spojené s nepriaznivou prognózou. Regresívna Coxova analýza  pomerného rizika ukázala, ?e MAU bola nezávislým prediktívnym  ?inite?om 3-ro?nej nepriaznivej prognózy u v?etkých testovaných modelov, s vyrovnaným relatívnym rizikom pre rozvinutie kardiologickej udalosti, siahajúcej od 2.1 po 4.3.

Závery: U pacientov bez diabetu s AMI je MAU behom najbli??ích 3 rokov silným a nezávislým prediktorom nepriaznivej kardiologickej príhody.

Autori:

Spyridon Koulouris, MD, PhD; Ioannis Lekatsas, MD, PhD; Ilias Karabinos, MD, PhD; Georgios Ioannidis, MD, PhD; Theofanis Katostaras, PhD; Athanasios Kranidis, MD, PhD; Konstantinos Triantafillou, MD; Nikolaos Thalassinos, MD, PhD; Lambros Anthopoulos, MD, PhD

Zdroj: http://www.medscape.com/viewarticle/505536


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 2

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.20 sekúnd