www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Mikroalbuminúria: ?o je to? Pre?o je dôle?itá? Aktualizácia
Diabetická nefropatia

Mikroalbuminúria (MA) je definovaná ako perzistujúca elevácia mno?stva albumínu v mo?i o hodnote > 30 a? < 300 mg/d ( > 20 a? < 200 mikrog/min). Ako preferovaná skríningová stratégia je preferovaná metóda merania indexu albumín/kreatinín a to u v?etkých pacientov s diabetom a s metabolickým syndrómom a hypertenziou.MA má by? stanovovaná ro?ne u v?etkých ohrozených pacientov a ka?dých 6 mesiacov behom prvého roku antihypertenzívnej lie?by ako monitoring dopadu tejto terapie. Mikroalbuminúria > 300 mg/d je jednozna?ným rizikovým markerom pre prítomnos? kardiovaskulárnej chorobya je prediktorom progresivity nefropatie. Prítomnos? MA je varujúcim signálom pre ohrozenie vaskulatúry obli?iek. Prítomnos? MA je markerom endotelovej dysfunkcie a prediktorom nárastu kardiovaskulárneho rizika. MA mo?no redukova? a dá sa predís? progresii proteinúrie pomocou agresívnej redukcie tlaku krvi, hlavne v re?ime zalo?enom na blokovaní renin- angiotenzín- aldosterónového systému a liekmi kontrolujúcimi diabetes. National Kidney Foundation odporú?a, aby hodnoty tlaku krvi boli udr?ované na/alebo pod hodnotou 130/80 mm Hg u ka?dého pacienta s diabetickou chorobou obli?iek.

K?ú?ové slová: mikroalbuninúria, proteinuria, endotelová dysfunkcia, nefropatia.

Autori:

Chugh A, Bakris GL.
Hypertension Center, Section of endocrinology, Diabetes and Metabolism, University of Chicago, Pritzker School of Medicine, IL 60637, USA., marec 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 3

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd