www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Mediátory po?kodenia cie?ových orgánov pri hypertenzii: zacielené na obezitu
Hypertenzia a obli?ky

Artériová hypertenzia predstavuje významnú kardiovaskulárnu epidémiu na svete. V roku 2025 a? 50 % dospelých obyvate?ov západných krajín sa bude  riadi? pod?a ?tandardných definícií hypertenzie, a tak je potrebné  rozvinú? postupy nefarmakologické a farmakologické. Hypertenzia je tie? zlo?kou mnohých iných komorbidít.Tie zahr?ujú obezitu, metabolický syndróm, hyperlipidémiu, diabetes melitus, a chronickú chorobu obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease). Ako rôzne stupne po?kodenia cie?ových orgánov mo?no uvies? koronárnu chorobu, mozgovú cievnu chorobu, nefropatiu a chronické zlyhávanie srdca. Hoci zvý?ený tlak krvi sám o sebe je bezpochyby významným faktorom, prispievajúcim k hypertenznému po?kodeniu cie?ového orgánu, sú dôkazy, ?e ?al?ie mediátory sú kruciálne v prechode zo zdravia ku chorobnému stavu. Bli??í poh?ad na úlohu obezity a s ?ou asociovaných faktorov pre rast tlaku krvi je preto nevyhnutný. Tento preh?ad je zameraný na klinicky dôle?ité aspekty po?kodenia cie?ových orgánov asociovaných s hypertenziou, hlavne hypertenziou spojenou s obezitou, a na dôkazy zahr?ujúce neurohormonálnu aktiváciu a zápal.

K?ú?ové slová: hypertenzia, obezita, po?kodenie cie?ových orgánov.

Autori:

Dawood T, Schlaich MP. Neurovascular Hypertension and Kidney Disease Laboratory, Baker IDI Heat and Diabetes Institute and Alfred Hospital, Melbourne, Australia. 2009.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd