www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Mana?ment vysoko rizikových pacientov s hypertenziou: zamerané na...
Hypertenzia a obli?ky

Mana?ment vysoko rizikových pacientov s hypertenziou: zamerané na  systém renin - angiotenzín

Abstrakt:  Lie?ba hypertenzie sa vyvíja od prostého zni?ovania krvného tlaku ku dôrazu na  zni?ovanie chorobnosti a úmrtnosti. Sú?asné ?túdie v?ak zdôraznili, ?e vä??í benefit sa  týka dosiahnutej úrovne tlaku krvi.Hypertenzia spojená s rizikovými ?inite?mi, ako sú vek, diabetes, nefropatia a ?avokomorová hypertrofia, vystavuje pacientov vysokému riziku infarktu myokardu, mozgovej príhode, obli?kovej nedostato?nosti a kardiovaskulárnej smrti. V po?etných ?túdiách boli redukované tieto endpointy obvykle  kombinovanou terapiou.. ?túdia ALLHAT(Antihypertensive and Lipid- Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) opä? zdôraznila význam diuretík pri lie?ení vysoko rizikovej hypertenzie a pri redukcii chorobnosti, ale tie? potvrdila nutnos? kombinovanej lie?by. Blokátory efektu angiotenzínu II sú dôle?itou  komponentou terapie  hypertenzie, vzh?adom na ich osved?enú schopnos? zni?ova? výskyt kardiovaskulárnych a obli?kových príhod u vysoko rizikových pacientov.

Autori:

Alan H. Gradman, MD

Zdroj: http://www.medscape.com/viewarticle/489519


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Diabetická nefropatia

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd