www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Mana?ment hypertenznej krízy: klinický preh?ad
Hypertenzia a obli?ky

Hypertenzia je nesmierne roz?írené ochorenie v západných krajinách; ale v?aka zlep?enému mana?mentu chronickej hypertenzie, po?et pacientov s hypertenznou krízou HC (HC = hypertensis crisis) je men?í ne? 1 %.Ale kritické zvý?enie tlaku krvi BP (BP = blood pressure) zaväzuje ku správnemu a okam?itému mana?mentu, aby sa predchádzalo vá?nemu po?kodeniu cie?ových orgánov (mozog, srdce, obli?ky a cievy). Okrem toho, emergentná hypertenzia HE (HE = hypertensive emergencies) a urgentná hypertenzia HU (HU = hypertensive urgancies) vy?adujú nieko?ko terapeutických prístupov. Emergentná hypertenzia vy?aduje okam?itú hospitalizáciu na jednotke intentenzívnej starostlivosti, kde je vhodné kontinuálne monitorovanie BP, a okam?ité za?atie terapie s parenterálnymi antihypertenzívami. Urgentná hypertenzia HU mô?e by? mana?ovaná pomocou perorálnych antihypertenzív následne s pozorovaním pacienta, a tie? v ambulantnom systéme zní?ením BP postupne po?as 12 a? 24-48 hodín. Sú?asný klinický preh?ad podáva správu o mana?mente hypertenznej krízy HC, a skúma najvä??mi pou?ívané lieky. Vo?ba vhodného lieku má by? zalo?ená na patofyziologických a klinických ukazovate?och, na základe poznania mechanizmu ú?inku na poznaní ved?aj?ích ú?inkov.

K?ú?ové slová: emergentná hypertenzia, urgentná hypertenzia, hypertenzná kríza,

Autori: Pergolini MS. Department of Medical Clinics and Therapy, I Faculty of Medicine and Surgery, University Sapienza, Rome, Italy. Rok 2009.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia a obli?ky
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia a obli?ky:
Esenciálna hypertenzia, progresujúce obli?kové ochorenie a kyselina mo?ová...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 2

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd