www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Mana?ment hypertenzie u pacientov s CKD
CKD a KV komplikácie

Cie?om lie?by u chronickej choroby obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) je udr?iava? renálne funkcie a predchádza? rozvoju kardiovaskulárnych chorôb CVD (CVD = cardiovascular disease).Pacienti s CKD sa ?asto prezentujú ako non-dipperi a a ako so?-senzitívna hypertenzia, ktorá je silným prediktorom rovnako CKD a CVD. Mnohé predchádzajúce ?túdie o CKD pacientoch ukázali, ?e vhodná kontrola tlaku krvi bola absolútne potrebná na prevenciu progresie CKD a CVD. Cie?ový krvný tlak u týchto pacientov s CKD je ur?ený najmenej 130/80 mm Hg, ke? hodnota kvantitatívnej proteinúrie je < 1 g/de?, a 125/75 mm Hg, ke? je proteinúria > 1 g/de?. Lie?ba vyu?ívajúca inhibítory RAS (RAS = renin-angiotensin system), ako ARBs alebo ACEIs, je lep?ia ne? iné triedy antihypertenzív pri redukcii proteinúrie a pre zachovávanie renálnych funkcií. A tak ARBs a/alebo ACEIs majú by? podávané pacientom CKD, a? na prípady ke? je pozorovaná hyperkaliémia alebo vysoký nárast hladín sérového kreatinínu. ?alej, hypertenzia u pacientov s CKD je ob?as rezistentná a musia by? podávané iné triedy antihypertenzív ku ARBs alebo ku ACEIs, aby sa dosiahli cie?ové hodnoty krvného tlaku.

K?ú?ové slová: hypertenzia, CKD, CVD, RAS, ACEI, ARB.

Autori: Kusaba T, Kimura K. Division of Nephrogy, Nantan General Hospital.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd