www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Mana?ment chronickej choroby obli?iek: Porovnanie medzi recipientom transpalantovanej obli?ky a netransplantovaným pacientom s chronickou chorobou obli?ky
Transplantácia obli?iek

Recipienti transplantovanej obli?ky RTR (RTR = renal transplant recipients) a pacienti s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) majú podobné komplikácie. Nie je známe ako sa mana?ment CKD u RTR lí?i od mana?mentu pacienta s CKD. Táto predkladaná ?túdia porovnáva mana?ment komplikácií vz?ahovaný ku CKD medzi RTR a pacientmi s CKD.
Metódy: Prierezová ?túdia v?etkých RTR so ?tádiom 4 alebo 5 CKD (n = 72). Kontrolná skupina pozostávala zo 72 pacientov so zhodnou glomerulovou filtráciou (pribli?ne 2 ml/min/1.73 m2). Bola realizovaná multivariantná logistická regresívna analýza na výpo?et rôznych potenciálnych premenných.

Výsledky: Multivariantná analýza objasnila o RTR, ?e najpravdepodobnej?ie majú nekorigovanú hypertenziu (AOR = upravený pomer pravdepodobnosti 3.8; 95 % interval dôvery CI = 1.3-10.7), menej sú na angiotenzín- konvertujúcich enzýmových inhibítoroch (AOR 0.11; 95 % CI 0.04-0.32), viac sú anemickí a nie sú na erytropoetíne (AOR 6.4; 95 % CI 0.99-41.9), a pravdepodobnej?ie majú dyslipidémiu a nie sú na statíne (AOR 4.3; 95 % CI 1.4-13.4).

Závery: Predkladaná ?túdia nazna?uje, ?e mana?ment ne-RTR na multidisciplinárnej CKD klinike sa zna?ne lí?i od CKD mana?mentu na tradi?nej transplantologickej klinike. Prístup k mana?mentu CKD ako na multidisciplinárnej klinike mô?e by? vhodným modelom pre budúcnos?.

K?ú?ové slová: CKD, recipient transplatnovanej obli?ky.

Autori:

Akbari A, Hussain N, Karpinski J, Knoll GA.
Division of Nephrology, Department of Medicine, Universtity of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada., 5. júla 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Transplantácia obli?iek
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Transplantácia obli?iek:
Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

CKD a KV komplikácie

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd