www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Majú deti s anamnézou akútneho po?kodenia obli?iek riziko vzniku neskor?ej renálnej choroby?
Renálne sydrómy

Vo svetle zmien v etiológii pediatrického akútneho po?kodenia obli?iek AKI (AKI = acute kidney injury), jasnej?ie a dlhodobé priaznivé výsledky tohoto stavu by mohla poskytnú? optimalizácia ?al?ích stratégií.Cie?: Charakterizova? dlhodobú incidenciu smrti a reziduálneho po?kodenia obli?iek u detí po epizóde AKI.

Zámer a zákrok: Deti, ktoré boli lie?ené na AKI v Texas Children´s Hospital medzi januárom roku 1998 a júnom roku 2001, boli za?lenené do tejto prospektívnej ?túdie, ke? boli v dobe prepustenia na ?ive, ke? pri ich prepustení alebo smrti bola kon?tatovaná diagnóza akútneho zlyhania obli?iek ARF (ARF = acute renal failure), a ke? mali stanovenú glomerulovú filtráciu GFR (GFR = glomerular filtration rate) o hodnote </= 75 ml/min/1.73 m2. Chronická obli?ková choroba a predchádzajúca transplantácia obli?ky boli kritériami vylú?enia zo ?túdie. Pre?ívajúci pacienti s fungujúcimi obli?kami, ktorí súhlasili zú?astni? sa na ?túdii, boli pozvaní na jednu vizitu, behom ktorej boli vyhodnotené ?tyri parametre obli?kového po?kodenia - bol ur?ený klírens kreatinínu (vypo?ítaný za pou?itia Schwartzovej rovnice), ur?il sa pomer albumín/kreatinínu a zistil sa tlak krvi. Bol pou?itý dotazník 4.1 Generic Scale PedsQL® (James W. Varni, College Station, TX) na vyhodnotenie kvality ?ivota týkajúcej sa zdravotného stavu.

Výstupné merania: Hlavnými koncovými bodmi boli pre?ívanie pacienta, pre?itie obli?ky, hyperfiltrácia (klírens kreatinínu > 150 ml/min/1.73 m2), mikroalbuminúria ( pomer albumín/ kreatinínu >/= 30), hematúria a tlak krvi.

Výsledky: Medzi 174 de?mi ktoré boli hospitalizované, 139 (79.9 %) bolo na ?ive a 158 (90.8 %) malo fungujúce obli?ky o 3-5 rokov neskôr. Úmrtnos? bola najvy??ia v prvom roku po transplantácii (68.6 %). Ke? berieme do úvahy 71 úmrtí ktoré nastali behom hospitalizácie, celkový pomer pre?itia 3-5 rokov bol 56 % (139/245). Pre?itie obli?iek bolo zna?ne ni??ie u pacientov s primárnymi obli?kovými alebo urologickými chorobami ako u pacientov, ktorí mali iné prí?iny zlyhania obli?iek (68.6 % oproti 95.7 %; P < 0.0001). Zo 126 detí, ktoré boli na ?ive, s fungujúcimi obli?kami v dobe sledovania ?túdie, 29 súhlasilo zú?astni? sa akcie. Pacientská demografia, trvanie hospitalizácie a klinický stav pri odchode, boli podobné u detí ktoré sa zú?astnili a ktoré sa nezú?astnili na ?túdii. Etiológia AKI medzi ú?astníkmi zahr?ovala primárne obli?kové ?a?kosti (n = 4), nefrotoxické po?kodenie (n = 3) a akútnu tubulárnu nekrózu/sepsu/hemorágiu (n = 11). Dôkaz po?kodenia obli?iek bol zaznamenaný u 17 (58.6 %) pacientov; hyperfiltrácia u 9, zní?ená GFR u 4, mikroalbuminúria u 8, hematúria u 1 a zvý?ený tlak krvi u 6. Z týchto detí 6 (35.3 %) dostalo pokra?ujúcu starostlivos? zo strany pediatrického nefrológa. Kvalita ?ivota u populácie v ?túdii bola podobná kvalite ?ivota u zdravých detí.

Záver: Smr? a negatívne renálne následky sú obvyklým výsledkom pediatrického AKI, bez oh?adu na etiológiu. Deti majú by? pravidelne nefrologicky monitorované hne? po epizóde AKI.

K?ú?ové slová: Akútne po?kodenie obli?iek, glomerulová filtrácia, mikroalbuminúria.

Autori:

Sharon P Andreoli

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd