www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Lie?ba symptomatickej infekcie mo?ového traktu v gravidite
TIN, IMC

Infekcie mo?ového traktu, vrátane pyelonephritídy, sú vá?nymi komplikáciami, ktoré mô?u vyústi? do signifikantnej materskej a neonatálnej morbidity a mortality. Existuje ve?ké mno?stvo liekov a ich kombinácií, ktorými je mo?né lie?i? infekcie mo?ového traktu, z ktorých najvä??ia ?as? bola testovaná na netehotných ?enách. Definova? optimálnu antibiotickú lie?bu v gravidite je preto problematické.Ciele

Cie?om tohoto preh?adu bolo ur?i?, ktoré antibiotikum je pre lie?enie symptomatických infekcií mo?ového traktu behom gravidity najú?innej?ie, a to v prípadoch rekurentnej infekcie, v ?ase termínu pôrodu a pred termínom, v prípade pred?asnej ruptúry plodového vaku, na  novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti, potreby výmeny antibiotík a výskytu prolongovanéhp febrilného stavu.

Stratégia výskumu

Bol skúmaný Cochrane Pregnancy a register pokusov Childbirth Group (január r. 2003) a tie? zoznam referujúcich ?lánkov.

Hlavné výsledky

Zahrnutých bolo osem ?túdií a bolo zaradených celkove 905 tehotných ?ien. Pri porovnávaní neboli významné rozdiely medzi lie?enými postupmi, a to ani s oh?adom na intenzitu lie?ebného efektu rekurentnú infekciu, výskyt pred?asného pôrodu , pred?asnú ruptúru plodových obalov, potrebu zmeny antibiotika a výskyt prolongovaného febrilného stavu. Len ke? sa porovnávali cefuroxime a cephradine, bola lep?ia intenzita lie?by (29/49 oproti 41/52) a ni??ia rekurencia (20/49 oproti 11/52) v skupine cefuroxímu.

Autorove závery

Hoci antibiotická lie?ba je ú?innná pri infekciách mo?ového traktu , je nedostatok údajov na odporú?anie ?pecifického lie?ebného re?imu pre symptomatické infekcie mo?ového traktu behom tehotenstva. V?etky ?tudované antibiotiká ukázali, ?e sú ve?mi efektívne pri zni?ovaní incidencie ochorenia. Komplikácie boli ve?mi zriedkavé. Budúce ?túdie by mali vyhodnoti? najs?ubnej?ie antibiotiká,najma ?o sa týka na?asovania, dávkovania, tolerancie a prijate?nosti z h?adiska benefitu pre matku a novorodenca.

Autori:

JC Vazquez

Publikované 2005.

Zdroj: 

http://medscape.com/viewarticle/486137


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.19 sekúnd