www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 23, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Lie?ba rituximabom idiopatickej membranóznej nefropatie
Lie?ebné stratégie

Idiopatická membranózna nefropatia je obvyklou prí?inou nefrotického syndrómu. Rituximab je monoklonálna protilátka, ktorá sa via?e ku antigénu CD20 na B- bunkách, a tým dochádza k ich zni?eniu.Realizovali sme pilotnú ?túdiu s lie?bou rituximabom u 15 pacientov so záva?ným nefrotickým syndrómom, rezistentným vo?i inhibítorom angiotenzín- konvertujúceho enzýmu a/alebo vo?i receptorovej blokáde, ale s primerane kontrolovaným tlakom krvi. Rituximab bol podávaný 2 tý?dne, a po 6 mesiacoch pacientom, ktorí ostávali proteinurickými, ale znovu získali istý po?et B- buniek, sa podávala druhá ?as? lie?by. Proteinúria signifikantne klesla asi na polovicu za 12 mesiacov. Zo 14 pacientov, ktorí dokon?ili sledovanie, plný pokles proteinurie sa dosahoval u dvoch a ?iasto?ný pokles u ?iestich pacientov. Ved?aj?ie ú?inky boli malé; av?ak nezistili sme ?iaden vz?ah medzi reakciou a po?tom B- buniek v krvi, medzi bunkami CD20 v biopsii obli?iek, stup?om tubulointersticiálnej fibrózy, za?iatkom proteinúrie alebo hodnotami kreatinínu. Rituximab sa javí efektívnym pri redukcii proteinúrie u niektorých pacientov s idiopatickou membranóznou nefropatiou, ale perspektívna identifikácia citlivých pacientov nebola mo?ná.


K?ú?ové slová: membranózna nafropatia, rituximab, nefrotický syndróm, farmakokinetika, farmakodynamika, HACA., rituximab
Autori:
FC Fervenza1, FG Cosio1, SB Erickson1, U Specks2, AM Herzenberg3, JJ Dillon1, N Leung1, IM Cohen1, DN Wochos1, E Bergstralh4, M Hladunewich5 and DC Cattran5.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Lie?ebné stratégie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Lie?ebné stratégie:
Diéta s nízkym obsahom bielkovín u chronickej obli?kovej nedostato?nosti...


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 3
Hlasov: 1

Dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Súvisiaca téma

Renálne sydrómy

Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd