www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii
Hypertenzia v gravidite

Hyperurikémia je be?ný nález u preeklamptických gravidít, evidentná u? vo v?asnej gravidite týchto ?ien. Napriek skuto?nosti, ?e zvý?ená kyselina mo?ová ?asto predchádza za?atie klinických prejavov preeklampsie, hyperurikémia sa obvykle pova?uje za sekundárnu zmenu alterovanej funkcie obli?iek.Zvy?ujúca sa hladina kyseliny mo?ovej je asociovaná s hypertenziou, s renálnym ochorením a s nepriaznivými kardiovaskulárnymi udalos?ami u negravidnej populácie a s nepriaznivými výsledkami u plodu u hypertenzných ?ien. Predpokladáme, ?e zvý?ená koncentrácia kyseliny mo?ovej u preeklamptických ?ien nie jednoducho markerom záva?nosti choroby, ale vlastne je patogentickým faktorom choroby. Pou?ijúc epidemiologický a experimentálny dôkaz, získaný vä??inou mimo tehotenstva, budeme predpoklada? patogentickú úlohu kyseliny mo?ovej pri preeklampsii. Schopnos? kyseliny mo?ovej spôsobi? zápal, oxida?ný stres a endotelovú dysfunkciu, vedie k diskusii o jej potenciálnom dopade na vývoj a funkciu placenty a maternálneho vaskulárneho zdravia.

K?ú?ové slová: preeklampsia, kyselina mo?ová.

Autori:

Bainbridge SA, Roberts JM.
Lab 336A, Magee-Womens Research Institute, 204 Craft Ave, Pittsburgh, PA 15213, USA.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hypertenzia v gravidite
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hypertenzia v gravidite:
Kyselina mo?ová ako patogenetický faktor pri preeklampsii


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 2

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd