www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
December 7, 2023 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Klinické smernice na identifikáciu, mana?ment a komplikácie chronickej choroby obli?iek
CKD a KV komplikácie

K?ú?ové posolstvá týchto smerníc o chronickej chorobe obli?iek sú: Chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) je problémom ?irokej populácie , najmä ?o sa týka komplikácií a v nákladoch na lie?bu. CKD je stav, ktorého prevalencia je asi 10 %, a je to stav lie?ebne zvládnute?ný, ke? je v?as odhalený. Pacient s CKD má vä??ie riziko kardiovaskulárnej úmrtnosti ako iná populácia.Nová definícia CKD, zalo?ená na ur?ení glomerulovej filtrácie eGFR (eGFR = estimated glomerular filtration rate) a po?kodení obli?iek, ?o umo??uje jeho detekciu a mana?ment. CKD je detegovaná tromi jednoduchými skú?kami: 1) Meraním tlaku krvi, 2) detekciou proteinúrie alebo albuminúrie na jednoduchej mo?ovej vzorke a 3) ur?ením obli?kovej funkcie (eGFR), na podklade stanovenia sérového kreatinínu, veku, pohlavia a rasy. Rizikové skupiny CKD sú jednotlivci s diabetom, hypertenziou a rodinnou anamnézou obli?kovej choroby. Terapia musí klás? dôraz na maximálnu redukciu kardiovaskulárneho rizika. Komplikácie CKD, ako je anémia a obli?ková osteodystrofia, mô?u by? identifikované a lie?ené sú?asne. Vä??ina pacientov s chronickou obli?kovou chorobou sú diagnostikovaní v be?nej spolo?nosti, preto ich úvodné vy?etrenie a lie?ba musí by? organizovaná na úrovni primárnej starostlivosti súbe?ne s programami pre pacientov s hypertenziou a diabetes mellitus.

K?ú?ové slová: CKD, kardiovaskulárne riziko, smernice.

Autori:

Flores JC, Alvo M, Borja H, Morales J, Zú?iga C, Müller H, Münzenmayer J; Sociedad Chilena de Nefrología.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.09 sekúnd