www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

KDOQI  nové cie?ové hodnoty hemoglobínu
Renálne sydrómy

KDOQI (KDOQI = Kidney Disease Outcomes Quality Initiative), smernice pre klinickú prax pre mana?ment anémie pri chronickej obli?kovej chorobe CKD (CKD = chronic kidney disease), publikované v máji roku 2006, zahr?ovali odporú?ania pre cie?ovú hodnotu hemoglobínu Hb (Hb = hemoglobin) u pacientov dostávajúcich erytropoézu stimulujúce agens ESAs (ESAs = erythropoesis- stimulating agents). Tieto odporú?ania boli zalo?ené na analýze systematického preh?adu a na randomizovaných kontrolovaných ?túdiách.Pracovná skupina anémie KDOQI znova pre?etrila v?etky vhodné dôkazy o cie?ových hodnotách Hb, a modernizovala odporú?ania pre klinickú prax. Tieto modernizácie boli uplatnené na obidvoch druhoch pacientov, a to tých ktorí dostávali a tých ktorí nedostávali pôvodnú terapiu. Odporú?anie (2.1.1) stanovuje, ?e by mali by? vzaté do úvahy potenciálne prínosy (napríklad zlep?enie kvality ?ivota a vyhnutie sa transfúzii) a riziká (napríklad ?ivot ohrozujúce nepriaznivé udalosti), ke? sa stanovuje cie?ový Hb , kedy by sa mala terapia ESA za?a?. Iné moderné odporú?anie (2.1.2) bolo, ?e cie?ový Hb by mal by? oby?ajne v rozsahu 11.0 - 12.0 g/dl (110 - 120 g/l) u dialyzovaných a u nedialyzovaných pacientov s CKD, ktorí dostávali ESAs. Obidve odporú?ania boli uva?ované ako plne aplikovate?né na deti. Nová smernica (2.1.3) stanovuje, ?e cie?ový Hb by nemal by? vä??í ne? 13.0 g/dl (130 g/l) u dialyzovaných pacientov a u nedialyzovaných pacientov s CKD poberajúcich ESAs; táto smernica je tie? aplikovate?ná na deti.

K?ú?ové slová: anémia, KDOQI, CKD, ESA.

Autori:

KDOQI (2007). KDOQI - Smernice klinickej praxe a Odporú?ania klinickej praxe pre anémiu pri chronickej obli?kovej chorobe: K roku 2007 moderný cie? hodnoty hemoglobínu. Am J Kidney Dis 50: 471-530.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Renálne sydrómy
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Renálne sydrómy:
Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 2

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.17 sekúnd