www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Kardiovaskulárna choroba a smr?: Rizikové faktory...
CKD a KV komplikácie

Kardiovaskulárna choroba a smr?: Rizikové faktory  u pacienta s chronickým ochorením obli?iek

Zvý?ený záujem o chronické obli?kové ochorenia (CKD = chronic kidney disease) vrhol svetlo na pozoruhodný výskyt sú?asne sa vyskytujúcej kardiovaskulárnej choroby (CVD = cardiovascular disease), ktorá je charakteristická pre v?etky ?tádiá CKD. Je jasné, ?e pacienti ktorí majú CKD, bez oh?adu na vek, rasu, alebo pohlavie, trpí 10 a? 100 násobne vä??ím výskytom kardiovaskulárnej smrti  ne? ostatná populácia. (1). Táto „metla“ je prítomná najzrete?nej?ie u tých pacientov s obli?kovou nedostato?nos?ou, ktorí sú lie?ení mimotelovovou elimina?nou lie?bou, ale taktie? u osôb s v?asnej?ími ?tádiami CKD, alebo u príjemcov transplantovanej obli?ky. Stáva sa postupne evidentným, ?e osoby s  CKD pravdepodobnej?ie pod?ahnú nepriaznivým dôsledkom  kardiovaskulárnej choroby a  umierajú, a uvo??ujú dialyza?né jednotky. Nieko?ko h?adísk tejto epidémie a vz?ah medzi CKD a CVD sú detailne rozoberané na  sympóziu nazvanom „Kardiovaskulárne rizikové faktory a chronická choroba obli?iek“.

Autori:

Jeffrey Fink, MD

Zdroj: http://www.medscape.com/viewarticle/465459


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd