www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 13, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Kardio-renálny anemický syndróm: Trojnásobná hrozba
Chronická renálna insuficiencia

Pacienti s kombinovaným zlyhaním srdca a obli?iek, akútnym alebo chronickým, sú internistom, kardiológom a nefrológom dobre známi. Diuretiká u?ah?ujú symptómy týchto pacientov, s kardio-renálnym zlyhaním, ale tieto nevyhnutné lieky ich mô?u previes? od dyspnoe ku nízko objemovej prerenálnej azotémii.Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu ACE (ACE = angiotensin-converting enzyme) a aldosterónové blokátory, ktoré mô?u spomali? progresiu srdcovej nedostato?nosti, mô?u ?asto tie? spôsobova? hyperkaliemiu. Sú?asné ?túdie dokazujú, ?e anémia mô?e by? komponentom kardio-renálneho syndrómu, ?o mô?e nielen vysvetli? jeho patofyziológiu, ale poskytuje tie? výh?ad na lep?iu lie?bu pomocou korigovania anémie.

Srdcové zlyhanie je hlavnou prí?inou smrti 50 000 Ameri?anov ka?dý rok, pred 25 rokmi to bol dvojnásobný po?et. Pä? miliónov Ameri?anov má dnes zlyhanie srdca a za rok je asi 500 000 nových prípadov. Starnutie ná?ho obyvate?stva vedie k tomu, ?e dnes vidíme mnoho takýchto pacientov a ich priemerný vek je vy?e 70 rokov. Hoci ro?ný podiel smrti po zlyhaní srdca mô?e by? v posledných rokoch klesajúcim, stále ostáva vysoký.

Spojovacie ?lánky medzi anémiou a zlyhaním srdca
Spojenie medzi anémiou a zlyhaním srdca je postupom ?asu zrejmé. Anand a jeho kolegovia pou?ili údaje zo Severoamerickej ?túdie etanerceptu pri chronickej nedostato?nosti srdca, ktoré ukazujú ?e 12 % týchto subjektov malo anémiu s hemoglobínom (Hgb) </= 12 g/dL, a ?e anémia je v priamom vzájomnom vz?ahu s vä??ím rizikom hospitalizácie a úmrtnosti. Jestvoval podobný „dávkou vyhovujúci“ vzájomný vz?ah v ?túdii jedného ve?kého centra s 2281 subjektami, prijatými do nemocnice so zlyhaním srdca, ktorých skoro polovica mala hematokrit men?í ne? 37 %. V tejto ?túdii Kosiborod a kolegovia ukázali, ?e ka?dé 1 % poklesu hemokritu bolo spojené s 2 % rastom úmrtnosti. V tejto ?túdii bola o 40 % vä??ia úmrtnos? u subjektov s hematokritom 27 %, v porovnaní s hematokritom 42 %, so zvý?eným rizikom porovnate?ným s pacientami s EF 20 %. ?túdia McClellana a jeho kolegov ukázala, ?e 14 % hospitalizovaných subjektov so zlyhaním srdca, malo hematokrit </= 30 % a 45 % malo hematokrit </= 35 %. V tejto ?túdii o 1 % men?í hematokrit zodpovedal 1.6 % rastu úmrtnosti. V tejto ?túdii bolo prekrývanie medzi azotemiou a anémiou, ale obidve choroby boli nezávisle exacerbujúcimi fatormi u subjektov so zlyhaním srdca a 40 % subjektov s hemokritom < 30 % malo normálne hladiny sérového kreatinínu SCr (SCr = serum creatinin).

Dopad anémie kombinovanej s obli?kovou nedostato?nos?ou
V neskor?ej ?túdii, tak ako anémia tak aj zvý?ená hodnota sCr, boli nezávislými rizikovými faktormi pre úmrtnos?. Iná ?túdia o po?te 12 065 prepustených z nemocnice v Atlante v Kanade ukázala, ?e anémia bola nezávislým prognostickým ?inite?om pre úmrtnos? a to sa prejavilo tým, ?e sa prekrývala s históriou chronickej obli?kovej nedostato?nosti. V ?kótsku prednostný prístup k obli?kovému zlyhaniu bol asociovaný s ?al?ou 50 % redukciou pravdepodobnosti pre?itia. ?túdia v Spojených ?tátoch ukázala, ?e diagnóza zlyhávajúceho srdca bola spojená s 1- ro?ným pre?itím na 40 %, ktoré bolo e?te ni??ie s anémiou alebo azotémiou. To zdôraz?uje trojnásobnú hrozbu kombinácie zlyhania srdca a obli?iek spolu s anémiou.

K?ú?ové slová: kardio-.renálny syndróm, anémia, azotémia, kreatinín.

Autori: Eric Cohen, MD.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasov: 4

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd