www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
December 7, 2023 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Je intenzifikovaná inzulínová terapia renoprotektívna u kriticky chorých pacientov?
Diabetická nefropatia

Benefit intezifikovanej inzulínovej terapie na celkové výsledky alebo na renálne funkcie u kriticky chorých pacientov je diskutabilný. Kým sa oznámia výsledky ?túdie NICE-SUGAR, zatia? udr?ovanie hladín glykémie medzi dohodnutými rozsahmi sa zdajú by? oprávnené (8 - 11 mmol/l [144 - 198 mg/dl]).SÚHRN: Tento komentár diskutuje nálezy práce Schetza a jeho kolegov, ktorí predkladali kombinovanú analýzu dvoch ?túdií o renoprotektívnych ú?inkoch intenzívnej inzulínovej terapie IIT (IIT = intensive insulin therapy), ktoré boli realizované v ich in?titúte, jedna na pacientoch na jednotke chirurgickej intenzívnej starostlivosti a druhá na pacientoch ne jednotke medicínskej intenzívnej starostlivosti. ?lánok popisuje signifikantný kumulatívny benefitný ú?inok IIT na vývoj rôznych stup?ov modifikovaných kategórií RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, and End-stage renal disease) pre akútne po?kodenie obli?iek, na oligúriu a na potrebu terapie nahradzujúcej obli?ky. Hoci takéto údaje sa zdajú by? s?ubné, racionálne pre ?al?ie experimentovanie, je potrebné potvrdenie ?al?ími multicentrickými ?túdiami. Najnov?ie multicentrikcé výskumy (?túdie VISEP a Gencontrol) bohu?ia? neukázali ?iadne ú?inky IIT na funkciu obli?ky. Dávajúc také protichodné nálezy, klinickí lekári mô?u o?akáva? výsledky ve?kej ?túdie (n = 6,100) NICE-SUGAR, ktorá plánuje randomizova? svojho posledného pacienta v auguste roku 2008.

K?Ú?OVÉ SLOVÁ: RIFLE, renoprotektivita, intezifikovaná inzulínová lie?ba, NICE-SUGAR.

Autori:

Rinaldo Bellomo. Department of Intensive Care, Austin Hospital, Heidelberg, Australia.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Diabetická nefropatia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Diabetická nefropatia:
Diabetická nefropatia: diagnóza, prevencia a lie?ba


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd