www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
April 21, 2018 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie
· Zasla? abstrakt
· Zasla? pripomienku

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Inzulínová rezistencia, hyperinzulinémia a po?kodenie obli?iek: Mechanizmy a dôsledky
CKD a KV komplikácie

Vä??ina základných zlo?iek metabolického syndrómu, menovite diabetes mellitus typu 2, hypertenzia, obezita, alebo nízke hladiny HDL cholesterolu, neh?adiac na existenciu ve?kých rizikových faktorov pre kardiovaskulárne choroby, bola asociovaná tie? so zvý?eným rizikom chronickej choroby obli?iek.Ale nieko?ko epidemiologických ?túdií, realizovaných cez minulé roky nazna?uje, ?e ústredná zlo?ka syndrómu, teda inzulínová rezistencia, ako aj kompenza?ná hyperinzulinémia, sú nezávisle na sebe asociované so zvý?eným nárastom prevalencie chronickej choroby obli?iek. Okrem toho ?túdie podporujú existenciu nieko?kých patomechanizmov spájajúcich inzulínovú rezistenciu a hyperinzulinémiu s po?kodením obli?iek. Inzulín sám o sebe podporuje proliferáciu renálnych buniek a stimuluje produkciu iných dôle?itých rastových faktorov, ako je inzulínu podobný rastový faktor 1 (insulin-like growth factor 1) a transformujúci rastový faktor beta. Inzulín tie? reguluje expresiu receptora pre angiotenzín II typu 1 v mesangiálnych bunkách, zvy?ujúc tak ?kodlivé ú?inky angiotenzínu II v obli?kách, a stimulujúc produkciu a aktivitu endotelínu-1 obli?iek. Okrem toho inzulínová rezistencia a hyperinzulémia sú spojené s klesajúcou endotelovou produkciou kysli?níka dusného a so zvý?eným oxida?ným stresom, ktorý  tie? súvisí s progresiou diabetickej nefropatie. Tento preh?ad analyzuje potenciálne mechanizmy, pomocou ktorých inzulínová rezistencia a hyperinzulinémia mô?u prispieva? ku po?kodeniu obli?iek.

K?ú?ové slová: hyperinzulinémia, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm, diabetes mellitus, angiotenzín,  nefropatia, endotel.

Autori:

Serafidis PA, Ruilope LM.
Hypertension / Clinical Research Center, Department of Preventive Medicine, Rush University Medical Center, Chicago, Ill., USA., Máj 2006.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Oxid dusnatý: nové dôkazy pre nepreskúmané lie?ebné indikácie


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd