www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 29, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Inovácie v laparoskopickej donorskej nefrektómii
Transplantácia obli?iek

Laparoskopická donorská nefrektómia sa pova?uje za zlatú normu pre obli?kové darcovstvo. V rukách skúseného laparoskopistu tento spôsob poskytuje bezpe?nú a rovnako ú?innú alternatívu k otvorenej nefrektómii a funkcia ?tepu príjemcu ukázala, ?e je rovnocennou, bez oh?adu na pou?itú metódu.Komplikácie sú úmerné komplikácii otvorenej nefrektómie, zatia? ?o pri laparoskopickom prístupe doba rekonvalescencie je zna?ne krat?ia a chirurgické jazvy viac kozmetickými.

Sú?asné zistenia: Pokroky v predopera?nom zobrazovaní a v laparoskopickej technike umo?nili chirurgom roz?íri? po?et pacientov uva?ovaných pre donorskú nefrektómiu. Zlep?ené trojrozmerné zobrazovanie u?ah?uje opera?né plánovanie a intraopera?nú histológiu a retroperitoneoskopický prístup zní?il ?as operácie. Prínos laparoskopických zru?ností tie? umo?nil chirurgom prevádza? donorské nefrektómie na obli?kách, ktoré predtým boli pova?ované za menej vhodné pre darcovstvo. (napríklad pravostranné alebo s anomálnou vaskulatúrou).

Súhrn: ESRD a potreba renálnej transplantácie pokra?uje, lebo sa stali dôle?itými v Spojených ?tátoch a po celom svete. Pokroky donorskej nefrektómie zní?ili dopyt po orgánoch zvý?ením potenciálneho orgánového fondu a sú?asne sa obmedzilo riziko pre donorov. Preto?e zobrazovanie a laparoskopická technika napreduje, predpokladá sa, ?e minimálne invazívna donorská nefrektómia bude vo vývoji pokra?ova?. Tento preh?ad sumarizuje sú?asný vývoj v tejto oblasti.

K?ú?ové slová: laparoskopická donorská nefrektómia, ESRD, renálna transplantácia

Autori:

Kieran, Kathleen; Roberts, William W, november 2005.

Zdroj:

http://www.co-nephrolhypertens.com/pt/re/coneph/abstract.00041552-200511000-00015.htm;jsessionid=DnOMsfi7INeSm3YcT2k4gNIKYTeWCCIjj0jzhot4df2uLu7s8ZIj!-1173786811!-949856145!9001!-1?index=1&database=ppvovft&results=1&count=10&searchid=2&nav=search


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Transplantácia obli?iek
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Transplantácia obli?iek:
Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd