www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Inhibítory ACE alebo blokátory receptora pre angiotenzín II u dialyzovaných pacientov a u erytropoetínovej rezistencie
Chronická renálna insuficiencia

(ACE = angitensin-converting enzyme)

Vy?etri?, ?i inhibítory angiotenzín - konvertujúceho enzýmu ACEIs (ACEIs = angiotensin-converting enzyme inhibitors) alebo blokátory receptora pre angiotenzín II ARBs (ARBs = angiotensin II receptor blockers) sú asociované so stavom rezistencie vo?i rekombinantnému ?udskému erytropoetínu rHuEPO (rHuEPO = recombinant human erythropoietin) u hemodialyzovaných pacientov.


Metódy: Cross-?túdia, týkajúca sa v?etkých dialyza?ných zariadení vo francúzsky hovoriacom ?vaj?iarsku. Boli zahrnutí v?etci pacienti lie?ení s rHuEPO v marci roku 2001. Boli zhroma?dené demografické, klinické a laboratórne údaje u 5l5 pacientov, lie?ených chronickou hemodialýzou HD (HD = chronic hemodialysis) a s rHuEPO. Pacienti boli klasifikovaní do piatich skupín pod?a svojho antihypertenzného lie?enia. Hlavné výsledky ?túdie boli priemerná dávka rHuEPO a prevalencia erytropoetínovej (EPO) rezistencie medzi skupinami (EPO = erytropoetín). Erytropoetínová rezistencia bola definovaná ako tý?denná dávka rHuEPO >300 jednotiek/kg/tý?de?.

Výsledky: Priemerná dávka a prevalencia erytropoetínovej rezistencie boli podobné u pacientov lie?ených s ACEIs (n = 138, stredná dávka EPO bola 109 jednotiek/kg/tý?de?, erytropoetínová rezistencia bola 12 %), a lie?ených s ARBs (n = 59, stredná dávka EPO bola 120 jednotiek/kg/tý?de?, erytropoetínová rezistencia bola 7 %); jeden tak ako druhý (n = 10, stredná EPO dávka bola 109 jednotiek/kg/tý?de?, erytropoetínová rezistencia bola 10 %), iné lieky (n = 137, stredná dávka EPO bola 110 jednotiek/kg/tý?de?, erytropoetínová rezistencia bola 10 %) a ?iadne antihypertenzné lie?enie (n = 171, stredná EPO dávka bola 90 jednotiek/kg/tý?de?, erytropoetínová rezistencia bola 9 %). Rozdiely neboli ?tatisticky významné. Pacienti s rHuEPO rezistenciou boli charakterizovaní vy??ou frekvenciou hospitalizácie a výraznej?ím horú?kovým stavom. Nebol ?iaden rozdiel v pou?ití ACEIs a ARBs medzi pacientmi s erytropoetínovou rezistenciou a bez nej (37 % oproti 41 %).

Závery: Ani pou?ívanie ACEIs, ani ARBs, nebolo spojené so stavom rHuEPO rezistencie medzi hemodialyzovanými pacientmi.

K?ú?ové slová: renálna anémia, erytropoetín, hemodialýza, inhibítory angiotenzín -konvertujúceho enzýmu, blokátory receptora pre angiotenzín II.

Autori:
P. Saudan1), G. Halabi2), T. Perneger3), J.B. Wasserfallen4), J.-P. Wauters2), P.-Y. Martin1), Western Switzerland Dialysis Group5)
1) Division of Nephrology, Department of Medicine, Geneva University Hospital, Geneva - Switzerland
2) Division of Nephrology, Department of Medicine, Lausanne University Hospital, Lausanne - Switzerland
3) Quality of Care Unit, Geneva University Hospital, Geneva - Switzerland
4) Medical Direction, Lausanne University Hospital, Lausanne - Switzerland
5) Participanting centers: see appendix to this article, 2006

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Chronická renálna insuficiencia
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Chronická renálna insuficiencia:
Allopurinol spoma?uje progresiu renálnych ochorení s hyperurikémiou


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 2

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.16 sekúnd