www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

IgA nefropatia asociovaná s psoriasis vulgaris: Príspevok k entite ''psoriatickej nefropatie''
TIN, IMC

Je v?eobecne akceptované, ?e u psoriatických pacientov nie je vä??ia prevalencia renálnych chorôb, s výnimkou prípadu sekundárnej obli?kovej amyloidózy u psoriatickej artropatie. Naproti tomu v?ak niektorí autori nazna?ujú, ?e obli?kové choroby pri psoriasis vulgaris mô?u by? roz?írenej?ie a predpokladajú existenciu „psoriatickej nefropatie“.



Metóda: Referujeme o prípade IgA nefropatie u pacienta s psoriasis vulgaris ako pokra?ujúca diskusia týkajúca sa tejto entity „psoriatickej nefropatie“.

Výsledok: 62 ro?ný mu? s anamnézou psoriasis vulgaris, bez evidentnej psoriatickej artropatovej a miernym poklesom glomerulovej filtrácie, s hladinou sérového kreatinínu 213 µmol/L a s klírensom kreatinínu 0.95 ml/s. Biopsia obli?ky odha?uje IgA nefropatiu s vaskulárnou nefrosklerózou a tubulointersticiálnou nefritídou. Po 1 mesiaci lie?by prednizónom 1 mg/kg/de?, proteinúria poklesla na 2.45 g/de?, a ko?né lézie skoro celkom ustúpili.

Záver: V literatúre sa referovalo asi o 10 prípadoch IgA nefropatie asociovanej so psoriázou. My referujeme o ?al?om zaujímavom prípade IgA nefropatie u psoriatických pacientov, ako príspevok k diskusii, týkajúcej sa hypotetickej koncepcie „psoriatickej nefropatie“. Odporú?ame u psoriatických pacientov rutinnú analýzu mo?u, starostlivé vy?etrenie funkcie obli?iek a ?ir?iu indikáciu obli?kovej biopsie.

K?ú?ové slová: psoriatická nefropatia, biopsia, IgA nefropatia, proteinúria, kreatinín.

Autori:
J. Zdrazil1), B.Tichy2), P. Horak1), I. Nikorjakova3), P. Zima4), K. Krejci1), P. Strebl1)
1) Third Department of Internal Medicine, Medical Faculty, Palacky University Olomouc, Olomouc - Czech Republik
2) University of Vienna Medical School, Departnment of Traumatology, Trauma Research Laboratories, Vienna - Austria
3) Department of Internal Medicine, Prerov Regional Hospital, Prerov - Czech Republik
4) Dermatology Department, Prerov Regional Hospital, Prerov - Czech Republik < B

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.30 sekúnd