www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek
CKD a KV komplikácie

Ce?om práce bolo vyhodnoti? prevalenciu hypertrofie ?avej srdcovej komory LVH (LVH = left ventricular hypertrophy) a geometriu ?avej srdcovej komory v skupine 293 hypertenzných pacientov v ?tádiu 2-5 chronickej choroby obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), v porovnaní s 289 pacientmi s esenciálnou hypertenziou s normálnou funkciou obli?iek.METÓDY: V?etci pacienti absolvovali echokardiografické pre?etrenie. Pacienti v ?tádiu 1 CKD, dialyzovaní pacienti, alebo pacienti s kardiovaskulárnymi chorobmi boli zo ?túdie vylú?ení.

VÝSLEDKY: LVH bolo pozorované u 47.1 % pacientov s CKD a u 31.14 % pacientov s esenciálnou hypertenziou (P < 0.0001). Zistili sme narastajúce parametre ?avej komory, hrúbku a masu ?K, a to u pacientov v 1. a? 5. st. CKD. Distribúcia koncentrickej a excentricej hypertrofie ?K nebola rozdielna medzi obomi skupinami pacientov. Av?ak po zavedení pojmu zmie?anej hypertrofie, bol odkrytý rozdiel medzi obidvoma skupinami (P = 0.027). Prevalencia neprimeranej masy ?avej komory bola u pacientov s CKD 52.6 % oproti 30.5 % u pacientov s esenciálnou hypertenziou. (P < 0.0001). Mnohonásobná regresná analýza potvrdila, ?e asociácia medzi obli?kovou funkciou a hmotou ?avej srdcovej komory (beta -0.287; P < 0.001) bola nezávislá od potenciálnych ovplyv?ujúcich faktorov.. Od ?tádia 4 po 5 signifikantný nárast hmoty ?avej komory srdca bol spôsobený rastom skôr hrúbky zadnej steny ako end-diastolický diameter. Diastolická funkcia bola signifikantne hor?ia u pacientov s CKD, najmä v pokro?ilých ?tádiách.

ZÁVER: Na?a ?túdia potvrdzuje, ?e LVH je vysoko prevalentná u pacientov s CKD; v tejto populácii LVH je ?asto neprimeraná a charakterizovaná simultánnym rastom hrúbky steny a diametrov.

K?ú?ové slová: CKD, hypetrofia ?avej komory, echokardiografia.

Autori:

Nardi E, Palermo A, Mulè G, Cusimano P, Cottone S, Cerasola G. Dipartimento di Medicina Interna, Cattedra di Medicina Interna and Hypertension Excellence Centre of the European Socienty of Hypertension, Universitá degli Studi di Palermo, Palermo, Italy.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o CKD a KV komplikácie
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému CKD a KV komplikácie:
Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 5
Hlasov: 1

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.11 sekúnd