www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 24, 2018 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie
· Zasla? abstrakt
· Zasla? pripomienku

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Hypertenzia u detí s chronickou obli?kovou chorobou: patofyziólogia a mana?ment
Hemodialýza a CAPD

Artériová hypertenzia je ve?mi be?ná u detí so v?etkými ?tádiami chronickej choroby obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease). Aktivita reninového- angiotenzínového systému boli dlho pova?ované za kritické patofyziologické cesty, sympatiková hyperaktivita, endotelová dysfunkcia a chronický hyperparathyroidizmus boli najnov?ie identifikované ako dôle?ité faktory prispievajúce ku hypertenzii asociovanej s CKD.Naviac niektoré lieky, ktoré sú oby?ajne podávané pri CKD, ako erythropoetin, glucokortikoidy a cyclosporin A, nezávisle zvy?ujú tlak krvi spôsobom závislým na dávke. Vzh?adom na zhubné dôsledky hypertenzie na progresívnos? renálnej choroby a na kardiovaskulárne výsledky, aktívny skríning by mal by? prispôsobený pacientom v?etkých ?tádií CKD. Pred za?atím antihypertenznej lie?by treba preskúma? nefarmakologické mo?nosti lie?by. U hemodialyzovaných pacientov je to málo slaná diéta, nízkonátriový dialyzát, a prísna dialýza pod?a suchej váhy, ?ím mo?no dosahova? primeranú kontrolu tlaku krvi. ACE inhibítory (ACE = angiotensin-converting enzyme) a angiotenzínové recetorové blokátory sú pre pacientov s proteinúriou terapiou prvej línie a to v dôsledku ich aditívnych antiproteinurických vlastností. Diuretiká sú u?ito?nou alternatívou pre neproteinurických pacientov, alebo ako prídavok ku blokáde reninového- angiotenzínového systému. Kombinovaná terapia je ?asto potrebná na udr?anie tlaku krvi pod 90- percentnou cie?ovou hodnotou, ale príslu?ná kontrola tlaku krvi je podstatnou pre lep?ie renálne a kardiovaskulárne dlhodobé výsledky.

K?ú?ové slová: CKD, dialýza, hypertenzia detí, proteinúria.

Autori:

Hadtstein C, Schaefer F.
Division of Pediatric Nephrology, Center for Pediatric and Adolescent Medicine, University Hospital of Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 151, 69120, Heidelberg, Germany, Pediatric Nephrology, 2007.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o Hemodialýza a CAPD
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému Hemodialýza a CAPD:
Lie?ba hyperfosfatémie u hemodialyzovaných pacientov


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd