www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 25, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Hypertenzia je nezávislý rizikový faktor pre kontrastnú nefropatiu po perkutánnej koronárnej intervencii
TIN, IMC

Podávanie rádiografických kontrastných látok je dôle?itou prí?inou akútneho zlyhania obli?iek. Vytvorili sme hypotézu, ?e hypertenzia je nezávislým rizikovým faktorom pre rozvoj kontrastnej nefropatie u pacientov podrobených perkutánnej koronárnej intervencii.METÓDY: 1383 pacientov, ktorí boli indikovaní pre plánovaný alebo akútny výkon perkutánnej koronárnej intervencie, bolo randomizovaných na podanie izotonickej alebo polo- izotonickej hydratácie. Kontrastná nefropatia bola definovaná ako vzostup sérového kreatinínu, aspo? o 44 µmol /l (0.5 mg/dl) behom 48 h procedúry. Hypertenzia bola definovaná anamnesticky udávaná lie?ená alebo nelie?ená hypertenzia.

VÝSLEDKY: Prevalencia hypertenzie bola 63 %. Pacienti s hypertenziou boli zna?ne star?í, boli ?astej?ie ?enského pohlavia, faj?ili menej a mali vy??í výskyt 3- cievnej postihnutia ne? pacienti bez hypertenzie. Stanovená hodnota glomerulovej filtrácie bola u hypertenzných pacientov trochu ni??ia. Nebol ?iaden rozdiel v re?ime ochrannej hydratácie, type a mno?stve pou?itého kontrastného média, alebo v mno?stve podaných intravenóznych roztokov. Kontrastná nefropatia sa rozvinula u 17 z 874 hypertenzných pacientov (2 %), v porovnaní s 2 z 509 pacientov (0.4 %) bez hypertenzie (p = 0.016). Ke? kontrastná nefropatia bola definovaná ako 25 % nárast bazálnej hodnoty kreatinínu, choroba sa rozvinula u 103 pacientov (12 %) s hypertenziou (7 %) a u 36 pacientov (7 %) bez hypertenzie (p = 0.005). Artériová hypertenzia ostala nezávislým prediktorom kontrastnej nefropatie (pomer pravdepodobnosti 4.6, 95 % CI [CI = confidence interval = interval dôvery] 1.0 - 20.5, p = 0.046).

ZÁVER: Hypertenzia je nezávislý rizikový faktor pre rozvoj kontrastnej nefropatie. ?al?ie preventívne stratégie zní?i? výskyt kontrastnej nefropatie u hypertenzných pacientov, sú oprávnené.

K?ú?ové slová: kontrastná nefropatia, artériová hypertenzia, kreatinín, glomerulová filtrácia, perkutnánna koronárna intervencia.

Autori:

Conen D; Buerkle G; Perruchoud AP; Buettner HJ; Mueller C
Department of Cardiology, University Hospital Basel, Petersgraben 4, 4031 Basel, Switzerland; Herz-Zentrum, Südring 15, Bad Krozingen, Germany.

Zdroj: Link.


 
 Súvisiace odkazy
· Viac o TIN, IMC
· Článok pridal MUDr. Eva Kolesárová


Najčítanejší článok na tému TIN, IMC:
Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry


 Hodnotenie článku
Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


 Možnosti

 Vytlačiť článok Vytlačiť článok


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd